Search form

Hechos 25:21

21Tído ni̱ xika̱ ra̱ ña̱ mií César Augusto ná keyíko̱ saꞌa̱ rá. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ saꞌandai̱ choon ña̱ ná kakaa̱ ii̱ rá veꞌe ka̱a nda̱ ná kasandaá kuu̱ tandaꞌí ra̱ koꞌo̱n ra̱ noo̱ César ñoó ―kaá Festo xíꞌín rey Agripa.