Search form

Hechos 25:25

25Tído ni iin tóꞌón ña̱ kini ko̱ ní nániꞌi̱ yuꞌu̱ ni̱ kee ra ña̱ kánian kuu ra̱. Tído ni̱ xika̱ mií rá ña̱ César Augusto keyíko̱ saꞌa̱ rá. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ chi̱kaa̱ inii̱ ña̱ tandaꞌí ra̱ koꞌo̱n ra̱.