Search form

Hechos 25:8

8Dá ni̱ ka̱sáꞌá Pablo chindeé ná mií ná, ta kaá na̱:

―Ko̱ ní ya̱ꞌi noo̱ ni iin ley nduꞌu̱, na̱ Israel, ta ni ko̱ ní xiní xíxii veꞌe ño̱ꞌo káꞌano ndu, ta ni noo̱ ley César, ta̱ néꞌe choon káꞌano cháá ka̱, ko̱ ní ya̱ꞌi ―kaá na̱.