Search form

Hechos 26:1

Diꞌa ni̱ kaa Pablo xíꞌín rey Agripa xíꞌo na kuendá saꞌa̱ ña̱ ndóꞌo na

1Dá ni̱ kaa rey Agripa xíꞌín Pablo:

―Viti kía̱n ní kuu ki̱ꞌón kuendá sa̱ꞌá ña̱ ndóꞌón ―kaá ra̱.

Dá ni̱ chi̱nee Pablo ndáꞌa̱ ná, dá ni̱ ka̱sáꞌá ná xíꞌo na kuendá sa̱ꞌá ña̱ ndóꞌo na: