Search form

Hechos 26:18

18dá ná natu̱u noo̱ ná, dá ná dánkoo na íchi̱ noo̱ íin naá, dá ná nakiꞌin na íchi̱ noo̱ ndato yéꞌe̱ kuaꞌa̱n induú. Dá ná o̱ káñoꞌo ka̱ na̱ ti̱xi ndáꞌa̱ ña̱ uꞌu̱, ta ná ndu̱ꞌu na ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios. Ta sa̱ꞌá ña̱ kandeé iní na̱ iin tóꞌón dini̱ mií yuꞌu̱, sa̱ꞌá ño̱ó ki̱ꞌo káꞌano ini Ndios sa̱ꞌá kua̱chi na, dá natiin na ña̱ va̱ꞌa ki̱ꞌo Ndios no̱ó ña̱yuu ni̱ ndu̱vii mií ná”, kaá Jesús xíꞌín yuꞌu̱.