Search form

Hechos 26:24

Kóni̱ Pablo ña̱ kandísa rey Agripa to̱ꞌon va̱ꞌa saꞌa̱ Jesús

24Tá xíꞌo ii̱ vá Pablo kuendá sa̱ꞌá ña̱ ndóꞌo na, dá ni̱ ka̱yuꞌú Festo, ta kaá ra̱:

―¡Pablo, ni̱ ndulóko̱ va yoꞌó ni̱ kee ña̱ kuaꞌa̱ téí ña̱ ndi̱chí ni̱ da̱kuáꞌón!