Search form

Hechos 27

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ chi̱kaa̱ ini ta̱ néꞌe choon ña̱ tandaꞌá rá Pablo koꞌo̱n na̱ ñoo Roma

1Dá ni̱ chi̱kaa̱ ini ta̱ néꞌe choon ñoó tandaꞌá rá nduꞌu̱ koꞌo̱n ndu̱ xíꞌín barco chí kuendá Italia. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ na̱ki̱ꞌo ra Pablo xíꞌín dao ka̱ ta̱a ñóꞌo veꞌe ka̱a noo̱ ndáꞌa̱ ta̱ saꞌándá choon noo̱ iin ciento soldado naní Julio, ta ra̱ yóꞌo nákaa̱ tein iin taꞌándá soldado naní Augusto. 2Dá ni̱ kaa ndu ini iin barco ni̱ kii ñoo Adramitio, chi̱ sa̱ íi̱n nduu ra̱ ña̱ nada̱on rá koꞌo̱n ra̱ noo̱ nákui̱ta barco sáꞌa̱n chí kuendá Asia diꞌa. Dá ni̱ kee ndu kuaꞌa̱n ndu̱. Ta néꞌe táꞌan ndu xíꞌín iin ta̱a naní Aristarco. Ta kúú rá iin ta̱a ñoo Tesalónica, ña̱ nákaa̱ chí kuendá Macedonia diꞌa.

3Tá nda̱ iin ka̱ kuu̱, dá ni̱ saa̱ ndu̱ iin ñoo naní Sidón. Dá ni̱ kuꞌu̱ ini ta̱ naní Julio ñoó saꞌa̱ Pablo, chi̱ ni̱ sonó rá ni̱ saꞌa̱n na̱ noo̱ ndéi na̱ néꞌe táꞌan va̱ꞌa xíꞌín ná ndéi ñoo ñoó. Dá ni̱ chi̱ndeé ná Pablo. 4Dá ni̱ kaa tuku ndu ini barco ñoó, dá ni̱ ka̱nkuei ndu ñoo Sidón ñoó kuaꞌa̱n ndu̱. Dá ni̱ kao̱ ndu̱ iin xoo yúku̱ íin ini ta̱ñoꞌo̱ naní Chipre, ta ni̱ ka̱ndo̱oan chí xoo íti diꞌa, chi̱ kána nda̱ꞌo tachi̱ xoo no̱ó ni̱ kaꞌán ndú koꞌo̱n ndu̱. 5Dá ni̱ ya̱ꞌa yati ndu chí kuendá Cilicia xíꞌín Panfilia. Dá ni̱ saa̱ ndu̱ ni̱ noo ndu ñoo káꞌano naní Mira, ña̱ nákaa̱ chí kuendá Licia diꞌa.

6Ta ñoó ni̱ na̱níꞌi̱ ta̱ saꞌándá choon noo̱ soldado ñoó iin ka̱ barco, táꞌa̱n kirá ni̱ kii chí ñoo naní Alejandría, chi̱ kiróón kúú rá kuaꞌa̱n chí Italia. Dá ni̱ da̱káa ra nduꞌu̱ ini róón. Dá ni̱ kee ndu kuaꞌa̱n ndu̱. 7Ta sa̱ ni̱ ku̱kua̱ꞌá nda̱ꞌo kuu̱ kuaꞌa̱n ndu̱ xíꞌín barco ñoó no̱ó ta̱ñoꞌo̱, chi̱ kueé nda̱ꞌo kuaꞌa̱n ra̱. Ta kúú xíꞌín kua̱ꞌá nda̱ꞌo ta̱ndóꞌó, dá ni̱ saa̱ ndu̱ noo̱ xíto ndaa táꞌan xíꞌín ñoo naní Gnido, chi̱ kána i̱ó tachi̱ dée̱n no̱ó kuaꞌa̱n ndu̱. Ta ko̱ ku̱ú taꞌon koꞌo̱n ndaa̱ ndu̱. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kao̱ ndu̱ sata̱ iin yúku̱ íin ini ta̱ñoꞌo̱ naní Creta. Dá ni̱ saa̱ ndu̱ noo̱ xíto ndaa táꞌan xíꞌín ñoo naní Salmón, ña̱ nákaa̱ yúku̱ Creta ñoó. 8Ta dión xíꞌín ta̱ndóꞌó daá vá xíka ndu kuaꞌa̱n ndu̱ yati yuꞌú ta̱ñoꞌo̱ ñoó. Dá ni̱ saa̱ ndu̱ iin xíán naní Puerto Va̱ꞌa yati noo̱ nákaa̱ ñoo naní Lasea. 9Ta kúú sa̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo kuu̱ xíka ndu no̱ó ta̱ñoꞌo̱ kuaꞌa̱n ndu̱. Kúú sa̱ ni̱ ka̱sáꞌá i̱o nda̱ꞌo ió ña̱ kía̱n kaka ndu koꞌo̱n ndu̱ no̱ó ta̱ñoꞌo̱, chi̱ sa̱ kuaꞌa̱n kuyati va yoo̱ vi̱xi, dá kasáꞌá kána cháá ka̱ tachi̱ dée̱n. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kaꞌa̱n niꞌini Pablo no̱ó ña̱yuu ñoó, 10ta kaá na̱:

―Ñani, kándaa̱ inii̱ ña̱ i̱o nda̱ꞌo ió ña̱ ndoꞌo yó ta̱ndóꞌó no̱ó koꞌo̱n yo̱, chi̱ naá vá barco yóꞌo xíꞌín ndidaá ña̱ꞌa ndío rá kuaꞌa̱n ra̱. Ta o̱ du̱ú ña̱ yóꞌo oon ni, chi̱ i̱o taꞌani ió ña̱ kuu yo̱ ―kaá na̱.

11Tído ko̱ ní kékuendá taꞌon ta̱ saꞌándá choon noo̱ soldado ñoó ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Pablo, chi̱ ni̱ kee cháá ka̱ ra̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kaꞌa̱n satoꞌo barco ñoó xíꞌín ta̱ dákáka ra ña̱ ná koꞌo̱n ra̱. 12Ta sa̱ꞌá ña̱ kíán iin xíán noo̱ ko̱ váꞌa kandita barco yoo̱ vi̱xi, sa̱ꞌá ño̱ó kua̱ꞌá nda̱ꞌo ta̱a ñoó ni̱ ka̱ndo̱o ra ña̱ va̱ꞌa cháá ka̱ ña̱ ná koꞌo̱n ra̱, nde̱ꞌá á kandeé rá kasandaá ra̱ iin ka̱ ñoo naní Fenice, ña̱ nákaa̱ mií yúku̱ naní Creta ñoó, dá nakuii̱n va̱ꞌa barco ñoó, dá ná kandati ra nda̱ ná ya̱ꞌa yoo̱ vi̱xi, káꞌán rá. Ta ñoo Fenice ñoó nákaa̱ chí xoo noo̱ kéta ndia̱ndii tá ni̱ ini.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndoꞌo ndu ta̱ndóꞌó káꞌano ni̱ kee tachi̱ dée̱n

13Ta kueé vá ni̱ ka̱sáꞌá kána tachi̱. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kaꞌán ña̱yuu ña̱ kuu va kaka na koꞌo̱n na̱, táto̱ꞌon nákani ini na̱ kee na. Dá ni̱ taó ná ka̱a ve̱e ña̱ kúú freno barco ñoó. Dá ni̱ kiꞌin ndu tátuu yati ndu kuaꞌa̱n ndu̱ yúꞌu̱ yúku̱ naní Creta ñoó. 14Tído cháá vá ni̱ saꞌa̱n ndu̱, kúú ni̱ ka̱sáꞌá vá kána tachi̱ dée̱n, ta ve̱i ña chí yuꞌú ta̱ñoꞌo̱ diꞌa, chi̱ ve̱i ña xoo kuáꞌa noo̱ xínko̱o ndia̱ndii, ta naníán Euroclidón. 15Ta kúú ni̱ ka̱sáꞌá néꞌe tachi̱ dée̱n barco ñoó kuaꞌa̱n ra̱. Ta sa̱ꞌá ña̱ ko̱ ní kúu ka̱ dákáka ndu barco koꞌo̱n ndu̱ niꞌi̱ ndú ñoꞌó i̱chí, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ da̱yáa̱ va ndu barco néꞌe ñaá tachi̱ kuaꞌa̱n.

16Dá ni̱ ya̱ꞌa ndu sata̱ iin yúku̱ lóꞌo̱ íin ini ta̱ñoꞌo̱ naní Clauda. Ta ko̱ kána ni̱ꞌi taꞌon tachi̱ ñoó. Ta kúú xíꞌín kua̱ꞌá nda̱ꞌo ta̱ndóꞌó, dá ni̱ ka̱ndeé ndú ni̱ na̱di̱tá ndú barco le̱é ni̱ na̱chiꞌi ndu ra̱ ini barco káꞌano ñoó. 17Dá tá ni̱ ndu̱ꞌu barco le̱é ñoó, dá ni̱ kató toon ra barco káꞌano ñoó xíꞌín yóꞌo̱ ndéé. Dá ni̱ ndu̱toon rá. Tído ni̱ yu̱ꞌú ra̱ ña̱ koꞌo̱n ra̱ karnee niꞌini rá tein ño̱tí noo̱ naní Sirte. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ da̱nóo ra dáꞌo̱n tánee dini̱ barco ñoó. Dá ni̱ da̱yáa̱ ra̱ barco kaneꞌe tuku ñaá tachi̱ koꞌa̱n.

18Ta kána ii̱ vá tachi̱ dée̱n tá ni̱ tu̱u noo̱ iin ka̱ kuu̱. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱sáꞌá dao ta̱a ñoó taó ra̱ ña̱ꞌa ñóꞌo ini barco ñoó satá ra̱án kuaꞌa̱n ini ta̱ñoꞌo̱. 19Tá ni̱ kasa̱ndaá kuu̱ óni̱, dá ni̱ ka̱sáꞌá ndú taó ndu̱ ña̱ꞌa kéchóon mií barco ñoó satá ndu̱án kuaꞌa̱n ini ta̱ñoꞌo̱.

20Ta kúú kuaꞌa̱ vá kuu̱ ko̱ ní xiní ndu̱ ndia̱ndii ni ti̱ñoo̱. Ta sa̱ꞌá ña̱ ndóꞌo nda̱ꞌo nío̱ ndú ni̱ kee tachi̱ dée̱n ñoó, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ saꞌanda va ini ndu̱ ña̱ ko̱ó ka̱ ta̱ndeé iní ña̱ ka̱ki ndu. 21Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ ya̱ꞌa kua̱ꞌá kuu̱ ko̱ ní sásáꞌan ndu, dá ni̱ na̱kuíi̱n ndichi Pablo tein ta̱a ñoó. Dá ni̱ kaa na̱:

―Tá ní seídóꞌo ndó ña̱ ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ko̱ váꞌa kankuei yó noo̱ naní Creta, dá kía̱n o̱ ndóꞌo taꞌon yó ta̱ndóꞌó yóꞌo, ta ni o̱ naá taꞌon ña̱ néꞌe barco yóꞌo, ní kúu. 22Tído viti káꞌa̱n niꞌinii noo̱ ndo̱ ña̱ ndeé koo ini ndo̱, chi̱ ni iin tóꞌón taꞌon yó o̱ ku̱ú, va̱ꞌará ná naá barco yóꞌo. 23Chi̱ sa̱kuaá víti ni̱ sa̱ io iin ángel xíꞌíi̱n, ta ni̱ kii na noo̱ mií Ndios, na̱ ndáño̱ꞌo yuꞌu̱, na̱ kéchóon yuꞌu̱ noo̱. 24Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌíín: “Pablo, o̱ sa̱ yu̱ꞌóo̱n, chi̱ kánian nakuii̱o̱n noo̱ César. Sa̱ꞌá ño̱ó dáka̱ki va Ndios ndidaá ña̱yuu ve̱i xíꞌón ini barco yóꞌo”, kaá na̱ xíꞌíín. 25Sa̱ꞌá ño̱ó ndeé koo ini ndo̱, ñani, chi̱ kándísa ndaa̱ yuꞌu̱ ña̱ kee Ndios táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ kaꞌa̱n ángel ñoó xíꞌíín. 26Tído miía̱n saa̱ barco yóꞌo tuu rá iin yúku̱ íin ini ta̱ñoꞌo̱ ―kaá Pablo.

27Ta kúú sa̱ ni̱ xi̱no va uxi̱ komi̱ kuu̱ yáꞌa ndu ta̱ñoꞌo̱ naní Adriático kuaꞌa̱n ndu̱. Ta xoo diꞌa xoo diꞌa kíꞌin barco ñóꞌo ndu kuaꞌa̱n ra̱ kée tachi̱. Tá ni̱ kuu dao ñoó, dá ni̱ ka̱ndaa̱ ini ra̱ kéchoon xíꞌín barco ñoó ña̱ sa̱ na̱tuu yati ndu kuaꞌa̱n ndu̱ yuꞌú ta̱ñoꞌo̱ noo̱ kúú no̱ñóꞌo̱. 28Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ chi̱ki̱ꞌó ra̱ ndi ki̱ꞌo konó nákaa̱ ta̱kui̱í ñoó. Dá ni̱ ka̱tóni̱ ini ra̱ ña̱ kíán oko̱ ndaꞌá. Dá xíka barco kuaꞌa̱n ra̱ cháá ka̱ chí noo̱. Dá ni̱ chi̱ki̱ꞌó tuku ra ndi ki̱ꞌo konó. Dá ni̱ ka̱ndaa̱ ini ra̱ ña̱ nda̱dá saꞌo̱n va ndaꞌá kíán. 29Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ yu̱ꞌú ra̱ ña̱ tuu táꞌan barco ñoó xíꞌín yuu̱ náꞌano ndíta yúꞌu̱ ta̱ñoꞌo̱ ñoó. Dá ni̱ chi̱rkuei ra ndin komi̱ ka̱a ve̱e chí sata̱ diꞌa barco ñoó, dá ná katuu rá. Dá ni̱ ka̱sáꞌá rá seí ndaꞌí ra̱ noo̱ Ndios ña̱ ná tu̱u noo̱ kíi̱.

30Dá ni̱ ka̱sáꞌá ta̱ kéchóon xíꞌín barco ñoó kée ra ña̱ ñóꞌo ra taán rá ka̱a ve̱e chí noo̱ diꞌa barco ñoó, tído barco le̱é ñoó vá taó ra̱ ñóꞌo ra, dá kuino ra dáka̱ki ra mií rá, káꞌán rá.

31Kúú ni̱ ka̱sto̱ꞌon Pablo xíꞌín ta̱ saꞌándá choon noo̱ soldado, xíꞌín mií soldado, ta kaá na̱:

―Tá ná o̱ káñoꞌo ta̱a káa xíꞌín yó ini barco yóꞌo, dá kía̱n o̱ káki taꞌon ndó ―kaá na̱.

32Dá ví ni̱ saꞌanda soldado ñoó yóꞌo̱ ndíko̱ barco le̱é ñoó, dá ni̱ yaa̱ ra̱ kuaꞌa̱n ra̱ no̱ó ta̱ñoꞌo̱.

33Dá tá sa̱ kuaꞌa̱n tu̱u noo̱, dá ni̱ kaꞌa̱n Pablo xíꞌín ndidaá kúú ta̱a ñoó ña̱ ná kasáꞌan ra, ta kaá na̱:

―Sa̱ ni̱ xi̱no uxi̱ komi̱ kuu̱ ndéi ndó néꞌe ii̱ ndo̱ xíꞌín ña̱ nákani ini ndo̱, ta ni lúꞌu̱ ví ña̱ꞌa ko̱ ní seí ndo̱. 34Sa̱ꞌá ño̱ó seí ndaꞌávíi̱ noo̱ ndo̱ ña̱ kasáꞌan ndó, dá naniꞌi̱ iní ndo̱ cháá, dá chi̱ ni iin tóꞌón ndó, ta ni iin tóꞌón idí dini̱ ndo̱ o̱ naá ―kaá na̱.

35Tá ni̱ kaꞌa̱n Pablo dión, dá ni̱ tiin na iin pan. Dá ni̱ na̱ki̱ꞌo na ndivéꞌe noo̱ Ndios noo̱ ndidaá kúú ta̱a ñoó. Dá ví ni̱ saꞌanda na̱án. Dá ni̱ ka̱sáꞌá seí na̱án. 36Dá ni̱ ndu̱ndeé iní ndidaá ka̱ ta̱a ñoó. Dá ni̱ sa̱sáꞌan taꞌani ra. 37Ta ndidaá nduꞌu̱, na̱ ni̱ sa̱ ñoꞌo ini barco ñoó, ni̱ sa̱ kuu ndu uu̱ ciento oni̱ diko saꞌo̱n iin. 38Dá tá ni̱ ndi̱noo ini ndu̱ ni̱ sa̱sáꞌan ndu, dá ví ni̱ taó ndíꞌi ra tirió ñóꞌo ini barco ñoó ni̱ sata ra̱án no̱ó ta̱ñoꞌo̱, dá ni̱ ka̱ndaa cháá ña̱ ve̱e rá, dá ni̱ na̱xi̱nko̱o rá lúꞌu̱ ka̱ no̱ó ta̱kui̱í.

Diꞌa ni̱ kuu, dá ni̱ na̱táni̱ barco ñoó ni̱ kee ta̱kui̱í

39Tá ni̱ tu̱u noo̱, kúú ko̱ nákoni ii̱ vá ta̱a ñoó ndá yúku̱ kíán. Tído ni̱ xini ra̱ iin ndáꞌa̱ ta̱ñoꞌo̱ nákaa̱ saꞌa̱ yúku̱ íin ñoó, ta ñoó ndéi ño̱tí. Dá ni̱ kaꞌán rá ña̱ ndá ndi kuu kandeé rá dákáka ra barco ñoó koꞌo̱n ra̱ nda̱ ñoó. 40Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ saꞌanda ra̱ yóꞌo̱ ndíko̱ ka̱a ve̱e ñoó. Dá ni̱ ka̱ndo̱oan ini ta̱kui̱í. Dá ni̱ ndaxí rá yóꞌo̱ ndíko̱ yíto̱, kirá dákáka ra barco ñoó, dá ni̱ na̱xino̱ ra̱ ini ta̱kui̱í, dá kuu kao tuku ra barco. Dá ni̱ da̱káa ra dáꞌo̱n, táꞌa̱n ña̱ tánee chí xoo noo̱ diꞌa barco ñoó. Dá ni̱ na̱kiꞌin barco kuaꞌa̱n ra̱ niꞌi̱ ra̱ noo̱ ndéi ño̱tí ñoó.

41Tído ni̱ saa̱ ra̱ ni̱ tuu rá noo̱ ndéi iin tuꞌu ño̱tí ini ta̱ñoꞌo̱ ñoó, chi̱ kíán noo̱ nákiꞌin táꞌan no̱ó ta̱kui̱í ñáni táꞌan. Ta ñoó ni̱ saa̱ noo̱ barco ñoó ni̱ sa̱rneean tein ño̱tí ñoó. Sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ ní kúu kasandaá ra̱ nda̱ yúꞌu̱ ta̱ñoꞌo̱ ñoó. Ta sa̱ꞌá ña̱ ndée̱ téí ñáni ta̱kui̱í chí sata̱ diꞌa barco ñoó, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱sáꞌá cháchi rá.

42Dá ni̱ ka̱ndo̱o ndidaá soldado ña̱ kaꞌání rá ndidaá ta̱a kuaꞌa̱n veꞌe ka̱a néꞌe ra kuaꞌa̱n ra̱, dá ni iin tóꞌón rá ná o̱ kuíno di̱tá rá kasandaá ra̱ nda̱ yúꞌu̱ ta̱ñoꞌo̱. 43Tído kóni̱ ta̱ saꞌándá choon noo̱ soldado ñoó ña̱ dáka̱ki ra Pablo. Sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ ní sónó taꞌon ra ña̱ koo dión. Dá ni̱ saꞌanda ra̱ choon noo̱ ndidaá ta̱a ti̱ꞌa di̱tá ña̱ ná kee ra ini ta̱ñoꞌo̱, dá ná kasandaá ra̱ no̱ñóꞌo̱ i̱chí. 44Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ra̱ ko̱ tíꞌa di̱tá ña̱ ná tiin ra tabla o táꞌí barco, dá ná kasandaá ra̱ no̱ñóꞌo̱ i̱chí, kaá ra̱. Ta dión ni̱ kee ndu, ta kúú ndidaá vá nduꞌu̱ ni̱ ka̱ki.