Search form

Hechos 27:1

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ chi̱kaa̱ ini ta̱ néꞌe choon ña̱ tandaꞌá rá Pablo koꞌo̱n na̱ ñoo Roma

1Dá ni̱ chi̱kaa̱ ini ta̱ néꞌe choon ñoó tandaꞌá rá nduꞌu̱ koꞌo̱n ndu̱ xíꞌín barco chí kuendá Italia. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ na̱ki̱ꞌo ra Pablo xíꞌín dao ka̱ ta̱a ñóꞌo veꞌe ka̱a noo̱ ndáꞌa̱ ta̱ saꞌándá choon noo̱ iin ciento soldado naní Julio, ta ra̱ yóꞌo nákaa̱ tein iin taꞌándá soldado naní Augusto.