Search form

Hechos 27:10

10ta kaá na̱:

―Ñani, kándaa̱ inii̱ ña̱ i̱o nda̱ꞌo ió ña̱ ndoꞌo yó ta̱ndóꞌó no̱ó koꞌo̱n yo̱, chi̱ naá vá barco yóꞌo xíꞌín ndidaá ña̱ꞌa ndío rá kuaꞌa̱n ra̱. Ta o̱ du̱ú ña̱ yóꞌo oon ni, chi̱ i̱o taꞌani ió ña̱ kuu yo̱ ―kaá na̱.