Search form

Hechos 27:12

12Ta sa̱ꞌá ña̱ kíán iin xíán noo̱ ko̱ váꞌa kandita barco yoo̱ vi̱xi, sa̱ꞌá ño̱ó kua̱ꞌá nda̱ꞌo ta̱a ñoó ni̱ ka̱ndo̱o ra ña̱ va̱ꞌa cháá ka̱ ña̱ ná koꞌo̱n ra̱, nde̱ꞌá á kandeé rá kasandaá ra̱ iin ka̱ ñoo naní Fenice, ña̱ nákaa̱ mií yúku̱ naní Creta ñoó, dá nakuii̱n va̱ꞌa barco ñoó, dá ná kandati ra nda̱ ná ya̱ꞌa yoo̱ vi̱xi, káꞌán rá. Ta ñoo Fenice ñoó nákaa̱ chí xoo noo̱ kéta ndia̱ndii tá ni̱ ini.