Search form

Hechos 27:13

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndoꞌo ndu ta̱ndóꞌó káꞌano ni̱ kee tachi̱ dée̱n

13Ta kueé vá ni̱ ka̱sáꞌá kána tachi̱. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kaꞌán ña̱yuu ña̱ kuu va kaka na koꞌo̱n na̱, táto̱ꞌon nákani ini na̱ kee na. Dá ni̱ taó ná ka̱a ve̱e ña̱ kúú freno barco ñoó. Dá ni̱ kiꞌin ndu tátuu yati ndu kuaꞌa̱n ndu̱ yúꞌu̱ yúku̱ naní Creta ñoó.