Search form

Hechos 27:15

15Ta kúú ni̱ ka̱sáꞌá néꞌe tachi̱ dée̱n barco ñoó kuaꞌa̱n ra̱. Ta sa̱ꞌá ña̱ ko̱ ní kúu ka̱ dákáka ndu barco koꞌo̱n ndu̱ niꞌi̱ ndú ñoꞌó i̱chí, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ da̱yáa̱ va ndu barco néꞌe ñaá tachi̱ kuaꞌa̱n.