Search form

Hechos 27:6

6Ta ñoó ni̱ na̱níꞌi̱ ta̱ saꞌándá choon noo̱ soldado ñoó iin ka̱ barco, táꞌa̱n kirá ni̱ kii chí ñoo naní Alejandría, chi̱ kiróón kúú rá kuaꞌa̱n chí Italia. Dá ni̱ da̱káa ra nduꞌu̱ ini róón. Dá ni̱ kee ndu kuaꞌa̱n ndu̱.