Search form

Hechos 27:7

7Ta sa̱ ni̱ ku̱kua̱ꞌá nda̱ꞌo kuu̱ kuaꞌa̱n ndu̱ xíꞌín barco ñoó no̱ó ta̱ñoꞌo̱, chi̱ kueé nda̱ꞌo kuaꞌa̱n ra̱. Ta kúú xíꞌín kua̱ꞌá nda̱ꞌo ta̱ndóꞌó, dá ni̱ saa̱ ndu̱ noo̱ xíto ndaa táꞌan xíꞌín ñoo naní Gnido, chi̱ kána i̱ó tachi̱ dée̱n no̱ó kuaꞌa̱n ndu̱. Ta ko̱ ku̱ú taꞌon koꞌo̱n ndaa̱ ndu̱. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kao̱ ndu̱ sata̱ iin yúku̱ íin ini ta̱ñoꞌo̱ naní Creta. Dá ni̱ saa̱ ndu̱ noo̱ xíto ndaa táꞌan xíꞌín ñoo naní Salmón, ña̱ nákaa̱ yúku̱ Creta ñoó.