Search form

Hechos 28:26

26Kuaꞌán kaꞌo̱n diꞌa xíꞌín ña̱yuu xaa̱n:

Va̱ꞌará ndidaá ka̱ vía̱n ná kueídóꞌo ndó, tído o̱ kátóni̱ taꞌon ini ndo̱.

Ta va̱ꞌará ndidaá ka̱ vía̱n ndéꞌé ndó, tído o̱ kándaa̱ taꞌon ini ndo̱.