Search form

Hechos 28:27

27Dión ndoꞌo na chi̱ ni̱ ndu̱káxí nda̱ꞌo nío̱ ná.

Ta ko̱ tái̱ taꞌon do̱ꞌo na.

Ta ndadí taꞌani noo̱ ná,

dá ná o̱ ko̱ní na̱ xíꞌín noo̱ ná,

ta ni xíꞌín do̱ꞌo na ná o̱ kueídóꞌo na,

ta ni o̱ kátóni̱ taꞌon ini na̱,

dá ná o̱ nándió kuéi na noo̱ yúꞌu̱,

dá nduva̱ꞌi na̱.

Dión ni̱ kaꞌa̱n Espíritu ii̱ xíꞌín Isaías.