Search form

Hechos 3

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa iin ta̱a ni̱ na̱tií saꞌa̱

1Iin kuu̱, dá ni̱ kee Pedro xíꞌín Juan kuaꞌa̱n nduú na̱ veꞌe ño̱ꞌo káꞌano, ta kíán táto̱ꞌon ka̱ oni̱ sa̱ꞌini, chi̱ hora daá ñóó káꞌa̱n ña̱yuu ndéi Israel xíꞌín Ndios. 2Ta sa̱ io iin ta̱a ni̱ na̱tií saꞌa̱, ta nda̱ rá ni̱ kaki va ra káa ra dión. Ta ndidaá kuu̱ néꞌe ñaá ná ve̱i na chíko̱o na yéꞌé ño̱ꞌo ñoó no̱ó naní yéꞌé luu káa, dá ko̱o ra kaka̱ ra̱ di̱ꞌón no̱ó na̱ ko̱kuꞌu yéꞌé ño̱ꞌo káꞌano ñoó.

3Tá ni̱ xini ra̱ ko̱kuꞌu Pedro xíꞌín Juan kuaꞌa̱n na̱ ini yéꞌé ño̱ꞌo káꞌano ñoó, dá ni̱ ka̱sáꞌá rá seí ndaꞌí ra̱ ña̱ ná ki̱ꞌo na di̱ꞌón noo̱ rá. 4Dá ni̱ sa̱ nde̱ꞌé Pedro xíꞌín Juan noo̱ rá. Dá ni̱ kaa Pedro xíꞌín rá:

―Kande̱ꞌé nduꞌu̱.

5Dá ni̱ sa̱ nde̱ꞌé va̱ꞌa ñaá ta̱ kúꞌu̱ saꞌa̱ ñoó, chi̱ ndáti ra niꞌi̱ rá di̱ꞌón noo̱ ná. 6Dá ni̱ kaa Pedro xíꞌín rá:

―Ko̱ ta̱ꞌón plata ni oro no̱ói̱. Tído ña̱ ió no̱ói̱, ki̱ꞌoi noo̱o̱n. Xíꞌín kuu̱ Jesucristo, na̱ ñoo Nazaret, ndakuii̱n ndichi, ta kaka kuaꞌán ―kaá na̱.

7Kúú ni̱ tiin Pedro ndáꞌa̱ kuáꞌa ra̱. Ta kúú ni̱ na̱chi̱kani ndichi ñaá ná. Ta kúú vitíꞌón ni̱ ndu̱ndakí saꞌa̱ rá xíꞌín diko̱ sáꞌa̱ rá. 8Ta kúú ni̱ ndao ra ni̱ na̱kuii̱n ndichi ra. Kúú ni̱ ka̱sáꞌá xíka ra. Dá ni̱ ndu̱ꞌu ra kuaꞌa̱n ra̱ xíꞌín Pedro xíꞌín Juan ini veꞌe ño̱ꞌo káꞌano ñoó. Xíka ra, ta kándita ra, ta kékáꞌano ra Ndios ni̱ ku̱ꞌu ra kuaꞌa̱n ra̱.

9Ta kúú ndidaá kúú ña̱yuu ñoó ni̱ xini ña̱ xíka ra, ta kékáꞌano ra Ndios kuaꞌa̱n ra̱. 10Ta ni̱ na̱koni na̱ ña̱ ta̱a ni̱ sa̱ io sa̱ sati yéꞌé ño̱ꞌo naní yéꞌé luu káa ñoó kúú ta̱a ñoó. Kúú ni̱ naá ini na̱, ta ni̱ yu̱ꞌú na̱ tá ni̱ xini na̱ ña̱ ni̱ ndu̱va̱ꞌa ra.

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Pedro no̱ó ña̱yuu kuáꞌa̱ ñóꞌo ñoó saꞌa̱ Jesús

11Ta ni̱ tiin toon ta̱ ni̱ ndu̱va̱ꞌa saꞌa̱ ñoó Pedro xíꞌín Juan. Ta ni̱ naá iní ndidaá kúú ña̱yuu ñoó taxí táꞌan na ve̱i na kande̱ꞌé ñaá ná noo̱ kúú corredor naní Salomón. 12Tá ni̱ xini Pedro ña̱yuu ñoó, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ná:

―Na̱ Israel, ¿ndiva̱ꞌa naá téí iní ndo̱? Ta, ¿ndiva̱ꞌa ndéꞌé ndó nduꞌu̱? ¿Á káꞌán ndó ña̱ xíꞌín ndée̱ mií nduꞌu̱ ni̱ ndu̱va̱ꞌa ta̱a yóꞌo? O, ¿á káꞌán ndó ña̱ sa̱ꞌá ña̱ kúú ndú ña̱yuu va̱ꞌa noo̱ Ndios, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ndu̱va̱ꞌa ndu ra̱? 13Mií Ndios, na̱ ni̱ sa̱ ndaño̱ꞌo tatá sáꞌano yo̱ Abraham xíꞌín Isaac xíꞌín Jacob tá sa̱ naꞌá, no̱ón kúú na̱ ni̱ nda̱neꞌe dikó Jesús, na̱ kúú de̱ꞌe na. No̱ón kúú na̱ ni̱ na̱ki̱ꞌo ndó noo̱ ndáꞌa̱ ta̱ néꞌe choon. Dá ni̱ ku̱ñóꞌó ndó na̱ tá ni̱ kaꞌán ta̱ néꞌe choon naní Pilato dáyaa̱ ñaá rá. 14Ta ndoꞌó kúú na̱ ni̱ ku̱ñóꞌó na̱ kúú na̱ ii̱ xíꞌín na̱ ndaa̱. Diꞌa ni̱ xika̱ ndo̱ ña̱ yaa̱ iin ta̱a saꞌání ndi̱i. 15Ta ni̱ saꞌání ndo̱ Jesús, na̱ xíꞌo ña̱ kataki chíchí yó. Tído ni̱ na̱taki va na̱ ni̱ kee Ndios. Ta nduꞌu̱ kúú na̱ xíꞌo ndaa̱ kuendá ña̱ ki̱ꞌo dión ni̱ kuu. 16Chi̱ sa̱ꞌá ña̱ kándéé iní ndu̱ Jesús, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ndu̱va̱ꞌa ta̱a yóꞌo, táꞌa̱n ra̱ ndéꞌé ndó, ta náꞌá ndó. Chi̱ xíꞌín kuu̱ mií Jesús, ta xíꞌín ña̱ kándéé iní nduꞌu̱ na̱ ni̱ kedaá xíꞌín ta̱a yóꞌo, dá ni̱ ndu̱va̱ꞌa ra, ta ni̱ xini xíꞌín noo̱ ndidaá ndó ña̱ dión ni̱ kuu.

17’Ta viti ndoꞌó, na̱ ñoo miíi̱, sa̱ náꞌá véí ña̱ sa̱ꞌá ña̱ ko̱ náꞌá ndó ndá yoo kúú ná, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kee ndó dión xíꞌín ná. Ta dión taꞌani ni̱ ndoꞌo ta̱ néꞌe choon noo̱ ndo̱. 18Tído ni̱ da̱xi̱nko̱o ndiꞌi Ndios ña̱ ni̱ kaꞌa̱n ndidaá profeta na̱ kee na. Chi̱ ni̱ kaꞌa̱n na̱ ña̱ ndoꞌo naní nío̱ Cristo, na̱ dáka̱ki ña̱yuu. 19Ta viti nandikó iní ndo̱ saꞌa̱ kua̱chi kée ndó. Ta nandió kuéi ndó noo̱ Ndios, dá ná dándóo na kua̱chi ndo̱, dá ná ki̱ꞌo satoꞌo yo̱ Ndios ña̱ ná koo va̱ꞌa ini ndo̱. 20Ta tandaꞌá tuku na Jesucristo kii na, dá chi̱ ki̱ꞌo dión ni̱ chi̱kaa̱ ini na̱ kee na nda̱ mií saꞌa̱.

21’Tído miía̱n kánian koo Jesucristo noo̱ ió Ndios chí induú nda̱ ná ndeyíko̱ Ndios ndidaá kúú ña̱ꞌa, chi̱ ki̱ꞌo dión ni̱ kaa Ndios kee na, kaá profeta na̱ nda̱ mií saꞌa̱. 22Dá chi̱ diꞌa ni̱ kaa Moisés xíꞌín na̱ sáꞌano veꞌá ni̱ sa̱ ndei sa̱ naꞌá: “Ndios, na̱ kúú satoꞌo yo̱, ki̱ꞌo na ña̱ kana iin profeta tein na̱ ñoo yo̱, ta kee na táto̱ꞌon kée yuꞌu̱. Ta kandísa ndó ndidaá kúú to̱ꞌon kaꞌa̱n na̱. 23Dá chi̱ taó xóo va Ndios ndidaá kúú ña̱yuu ko̱ xi̱ín kueídóꞌo noo̱ kaꞌa̱n profeta yóꞌo.” Dión ni̱ kaa Moisés.

24’Ta ndidaá kúú profeta ni̱ sa̱ ndei nda̱ tiempo Samuel, ta nda̱ tiempo viti ni̱ kaꞌa̱n taꞌani na saꞌa̱ ndidaá ña̱ꞌa kúu viti. 25Ta ndoꞌó kúú na̱ kánian natiin ndidaá kúú ña̱ va̱ꞌa ni̱ kaꞌa̱n profeta saꞌa̱, ta natiin taꞌani ndó ndidaá kúú ña̱ va̱ꞌa ni̱ ka̱ndo̱o Ndios kee na xíꞌín na̱ sáꞌano veꞌá. Dá chi̱ diꞌa ni̱ kaa Ndios xíꞌín Abraham: “Ndidaá kúú ña̱yuu ndéi ñayuú ni̱ꞌí ña̱ va̱ꞌa saꞌa̱ iin na̱ kana tein na̱ veꞌón”, kaá Ndios xíꞌín ná. 26Sa̱ꞌá ño̱ó tá ni̱ da̱nátaki Ndios de̱ꞌe na, ni̱ ta̱ndaꞌá ñaá ná dinñóꞌó noo̱ mií ndó, dá niꞌi̱ ndo̱ ña̱ va̱ꞌa noo̱ Ndios, dá kía̱n dankoo iin rá iin ndó ña̱ kini kée ndó ―kaa Pedro.