Search form

Hechos 3:19

19Ta viti nandikó iní ndo̱ saꞌa̱ kua̱chi kée ndó. Ta nandió kuéi ndó noo̱ Ndios, dá ná dándóo na kua̱chi ndo̱, dá ná ki̱ꞌo satoꞌo yo̱ Ndios ña̱ ná koo va̱ꞌa ini ndo̱.