Search form

Hechos 4

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ kaꞌa̱n Pedro xíꞌín ta̱ néꞌe choon ña̱ iin tóꞌón Jesús kúú na̱ dáka̱ki ñaá

1Ndíta ii̱ vá ná káꞌa̱n na̱ xíꞌín ña̱yuu ñoó, kúú ni̱ ka̱sáa̱ ta̱ duti̱, xíꞌín ta̱ saꞌándá choon no̱ó ra̱ ndaá veꞌe ño̱ꞌo ñoó, xíꞌín ta̱ saduceo. 2Ta káryíí rá xíꞌín Pedro xíꞌín Juan chi̱ dánaꞌa̱ na̱ no̱ó ña̱yuu ñoó ña̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ na̱taki Jesús, sa̱ꞌá ño̱ó nataki taꞌani ña̱yuu ni̱ xiꞌi̱. 3Dá ni̱ tiin ñaá rá néꞌe ra ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ sadi ra̱ veꞌe ka̱a. Ñoó ni̱ sa̱ ñoꞌo na nda̱ ni̱ tu̱u noo̱ iin ka̱ kuu̱, chi̱ sa̱ ni̱ ini va kíán. 4Tído kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ni̱ seídóꞌo to̱ꞌon ni̱ da̱náꞌa̱ Pedro saꞌa̱ Jesús, ta kúú ni̱ ka̱ndísa naa̱n. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ndu̱kuaꞌa̱ cháá ka̱ ña̱yuu kúú kuendá Jesús, ta ni̱ kasa̱ndaá na̱ kúú ná táto̱ꞌon oꞌo̱n mil ta̱a.

5Tá ni̱ tu̱u noo̱ iin ka̱ kuu̱ ñoó, dá ni̱ na̱taka ta̱a néꞌe choon no̱ó na̱ Israel ñoo Jerusalén, xíꞌín ta̱ sáꞌano, xíꞌín ta̱ dánaꞌa̱ ley, 6xíꞌín ta̱ duti̱ kúú no̱ó naní Anás, xíꞌín Caifás, xíꞌín Juan, xíꞌín Alejandro, xíꞌín dao táꞌan ta̱ duti̱ ñoó. 7Dá ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ taó rá Pedro xíꞌín Juan veꞌe ka̱a, ta ndáka ñaá rá ni̱ saa̱ ra̱ ni̱ chi̱kata ra me̱ꞌí noo̱ ndéi ta̱ néꞌe choon ñoó. Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá rá, ta kaá ra̱:

―¿Ndá choon néꞌe ndoꞌó ña̱ ndúva̱ꞌa ndó na̱ kúꞌu̱? ¿Ndá kuu̱ ni̱ kaꞌa̱n ndo̱, dá ni̱ kee ndó ña̱ yóꞌo?

8Kúú ni̱ na̱kutí Pedro xíꞌín Espíritu ii̱ Ndios, dá ni̱ kaa na̱:

―Mií ní, na̱ néꞌe choon ñoo yóꞌo, xíꞌín mií ní, na̱ sáꞌano ñoo Israel, 9mií ní kúú na̱ ndáto̱ꞌón nduꞌu̱ sa̱ꞌá ña̱ va̱ꞌa ni̱ kee ndu xíꞌín ta̱a ni̱ sa̱ kúꞌu̱ yóꞌo, xíꞌín saꞌa̱ ndi ni̱ kuu ni̱ ndu̱va̱ꞌa ra. 10Sa̱ꞌá ño̱ó kanaꞌá ní, xíꞌín ndidaá kúú na̱ ñoo Israel ña̱ xíꞌín kuu̱ Jesucristo, na̱ ñoo Nazaret, na̱ ni̱ chi̱rkaa ní ndi̱ka cruz, na̱ ni̱ da̱nátaki Ndios, no̱ón vá kúú na̱ ni̱ kedaá, dá ni̱ ndu̱va̱ꞌa ta̱a íin noo̱ ní yóꞌo. 11Ta Jesús kúú táto̱ꞌon ki̱ꞌo iin yuu̱, ta ni̱ ka̱ñóꞌó ñaá ndoꞌó táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée ta̱ kava̱ꞌa veꞌe. Tído ni̱ kasa̱ndaá na̱ kakuu na yu̱ú tito̱. 12Ta ko̱ó ka̱ iin ka̱ na̱ kándéé dáka̱ki yó, dá chi̱ ko̱ ní xíꞌo Ndios choon noo̱ ni iin ka̱ na̱ ió ñayuú yóꞌo ña̱ dáka̱ki na yó ―kaá Pedro xíꞌín rá.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ saꞌanda ra̱ choon noo̱ Pedro xíꞌín Juan ña̱ o̱ kánoo ka̱ na̱ dánaꞌa̱ na̱ saꞌa̱ Jesús

13Tá ni̱ xini ta̱ néꞌe choon ñoó ña̱ ko̱ yu̱ꞌú Pedro xíꞌín Juan kaꞌa̱n na̱ saꞌa̱ Jesús, kúú ni̱ naá iní ra̱, chi̱ náꞌá rá ña̱ kúú ná ta̱a ko̱ ní dákuáꞌa, ta kúú ná ta̱a oon. Ta ni̱ na̱koni ñaá rá ña̱ ni̱ sa̱ xi̱onoo na xíꞌín Jesús. 14Ta ni̱ xini taꞌani ra ña̱ íin ndichi ta̱a ni̱ ndu̱va̱ꞌa ñoó noo̱ rá, sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ ní kúu taꞌon ketóꞌón ñaá rá. 15Dá ni̱ saꞌanda ra̱ choon ña̱ ná keta tóo Pedro xíꞌín Juan sata̱ véꞌe. Dá ni̱ ka̱sáꞌá ndátóꞌón kueꞌé ra̱ ndéi ra, 16ta kaá ra̱:

―¿Ndí koo kee yó xíꞌín ta̱a ñoó viti? Chi̱ miía̱n ndaa̱ ndisa ni̱ kee ra iin ña̱ꞌa ndato, ta ndidaá kúú ña̱yuu ndéi ñoo Jerusalén yóꞌo náꞌá ña̱ dión ni̱ kee ra. Ta o̱ kúu taꞌon kaa yo̱ ña̱ ko̱ kíán ña̱ ndaa̱. 17Sa̱ꞌá ño̱ó ná dáyu̱ꞌú yo̱ rá, dá ná dáꞌa ka̱ ni kanoo ra kasto̱ꞌon ra xíꞌín ña̱yuu saꞌa̱ Jesús, dá kía̱n ná o̱ náka̱ꞌani cháá ka̱ to̱ꞌon saꞌa̱ Jesús no̱ó ña̱yuu ñoo yo̱ ―kaá ra̱.

18Dá ni̱ kana ñaá rá. Dá ni̱ saꞌanda ra̱ choon noo̱ ná ña̱ ná dáꞌa ka̱ ní kaꞌa̱n na̱, ta dánaꞌa̱ na̱ saꞌa̱ Jesús.

19Dá ni̱ kaa Pedro xíꞌín Juan xíꞌín rá:

―Taó kuendá va̱ꞌa ní, á ña̱ va̱ꞌa kíán noo̱ Ndios ña̱ kueídóꞌo cháá ka̱ nduꞌu̱ noo̱ káꞌa̱n mií ní o̱ du̱ú noo̱ káꞌa̱n Ndios. 20Chi̱ o̱ kúu taꞌon dánkoo nduꞌu̱ ña̱ kaꞌa̱n ndu̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xini ndu̱, xíꞌín sa̱ꞌá ña̱ ni̱ seídóꞌo ndu.

21Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kee ra tata̱ dáyu̱ꞌú ñaá rá, dá ni̱ da̱yáa̱ ñaá rá, dá chi̱ ko̱ ní niꞌi̱ rá nda̱ saꞌa̱ dándóꞌo ra nío̱ ná, chi̱ ndidaá kúú na̱ ñoo ñoó kékáꞌano na Ndios sa̱ꞌá ña̱ ndato ni̱ kee na. 22Ta̱a ni̱ sa̱ kúꞌu̱ saꞌa̱ ñoó, uu̱ diko cháá ka̱ kuia̱ ió ra̱ tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa ra ni̱ kee Ndios.

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ xika̱ na̱ kúú kuendá Jesús noo̱ Ndios

23Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ da̱yáa̱ ñaá rá, dá ni̱ saꞌa̱n na̱ noo̱ ndéi dao ka̱ na̱ kúú kuendá Jesús. Ta ni̱ na̱kani na xíꞌín ná ndidaá kúú ña̱ꞌa ni̱ kaꞌa̱n ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ xíꞌín ta̱ sáꞌano. 24Tá ni̱ ka̱ndaa̱ ini na̱ to̱ꞌon ni̱ kaa ta̱ néꞌe choon ñoó, kúú ndidaá kúú ná ni̱ ka̱sáꞌá káꞌa̱n xíꞌín Ndios, ta kaá na̱:

―Satoꞌo ndu̱ Ndios, mií ní kúú na̱ káꞌano. Mií ní kúú na̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa induú xíꞌín no̱ñóꞌo̱ xíꞌín ta̱ñoꞌo̱, xíꞌín ndidaá kúú ña̱ꞌa ió noo̱án. 25Ta xíꞌín yúꞌu̱ David, na̱ sa̱ ke̱chóon noo̱ ní, ni̱ kaꞌa̱n ní diꞌa:

¿Ndiva̱ꞌa ni̱ nduto̱ndó téí ña̱yuu ndéi ñayuú yóꞌo?

Ta, ¿ndiva̱ꞌa nákani ini na̱ kee na ña̱ ko̱ chóon?

26Chi̱ ni̱ ndi̱tútí ta̱ kúú rey dándáki ñayuú yóꞌo, xíꞌín ta̱ néꞌe choon,

dá na̱á ra̱ xíꞌín Ndios, na̱ kúú satoꞌo yo̱, xíꞌín Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá.

27’Ta miía̱n ndaa̱ dión ni̱ kuu ñoo yóꞌo viti, chi̱ ni̱ na̱kiꞌin táꞌan Herodes xíꞌín Poncio Pilato, xíꞌín ta̱ tu̱kú, xíꞌín na̱ Israel. Dá ni̱ nda̱kuei na ni̱ na̱á na̱ xíꞌín de̱ꞌe ii̱ ní Jesús, na̱ ni̱ kaa ní. 28Dá chi̱ ki̱ꞌo dión ni̱ chi̱kaa̱ ini mií ní koo nda̱ mií saꞌa̱, ta dión ni̱ kee ní. 29Sa̱ꞌá ño̱ó, satoꞌo ndu̱ Ndios, sa̱ náꞌá ní ña̱ káꞌa̱n ta̱ néꞌe choon kendava̱ꞌa ra xíꞌín nduꞌu̱. Sa̱ꞌá ño̱ó kee ní ña̱ mani̱ ki̱ꞌo ní ndée̱ nduꞌu̱, na̱ kúú na̱ kéchóon noo̱ ní, dá ná o̱ yu̱ꞌú nduꞌu̱ kaꞌa̱n ndu̱ saꞌa̱ to̱ꞌon ní. 30Ta xíꞌín ndáꞌa̱ mií ní nduva̱ꞌa ní na̱ kúꞌu̱. Ta kee ní ña̱ꞌa náꞌano xíꞌín ña̱ꞌa ndato xíꞌín kuu̱ de̱ꞌe ii̱ ní Jesús.

31Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n na̱ xíꞌín Ndios, ta kúú ni̱ ta̱an noo̱ ndéi na ñoó. Ta kúú ndidaá ná ni̱ na̱kutí xíꞌín Espíritu ii̱ Ndios. Ta ko̱ ní yu̱ꞌú na̱ kaꞌa̱n na̱ sa̱ꞌá to̱ꞌon va̱ꞌa Ndios.

Iin tóꞌón vá ni̱ sa̱ kuu ña̱xintóni̱ ndidaá na̱ kúú kuendá Jesús

32Iin tóꞌón vá ni̱ sa̱ kuu ña̱xintóni̱ ndidaá kúú na̱ kúú kuendá Jesús, ta iin tóꞌón ni̱ sa̱ kuu nío̱ ná. Ta ni iin tóꞌón ná ko̱ káꞌa̱n ña̱ ña̱ꞌa mií ná kía̱n kómí ná, chi̱ ña̱ꞌa ndiꞌi va na kíán, kaá na̱. 33Ta xíꞌín ndée̱ xíꞌo Ndios ni̱ da̱náꞌa̱ na̱ kúú apóstol no̱ó ña̱yuu, chi̱ xíꞌo ndaa̱ na̱ kuendá ña̱ miía̱n ndaa̱ kuiti ni̱ na̱taki satoꞌo yo̱ Jesús. Ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱ mani̱ sa̱ chindeé Ndios ndidaá na̱ kúú kuendá Jesús, 34sa̱ꞌá ño̱ó ni iin tóꞌón taꞌon ña̱ꞌa ko̱ ní sá kámani̱ noo̱ ni iin na. Dá chi̱ ndidaá kúú na̱ ió ñóꞌo̱, xíꞌín na̱ ió veꞌe ni̱ sa̱ di̱kó náa̱n, ta néꞌe na di̱ꞌón ni̱ niꞌi̱ ná sa̱ꞌán ni̱ saa̱ na̱, 35ta ni̱ xi̱ꞌo naa̱n noo̱ apóstol, dá ni̱ xi̱ꞌo na cháá cháá di̱ꞌón ñoó noo̱ iin rá iin ña̱yuu táto̱ꞌon ki̱ꞌo xínñóꞌó náa̱n.

36Ta dión taꞌani ni̱ kee iin ta̱a naní José, táꞌa̱n ra̱ ni̱ chi̱naní na̱ kúú apóstol Bernabé. Kuu̱ yóꞌo kóni̱ kaa ta̱a xíꞌo ta̱ndeé iní. Ta ta̱a yóꞌo kúú iin ta̱a ni̱ kii tein na̱ veꞌe Leví. Ta kúú rá ta̱ kuendá Chipre. 37Chi̱ ni̱ di̱kó rá iin ñóꞌo̱ kómí rá. Dá néꞌe ra di̱ꞌón ñoó ni̱ saa̱ ra̱ ni̱ xi̱ꞌo raa̱n no̱ó na̱ kúú apóstol ñoó.