Search form

Hechos 4:1

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ kaꞌa̱n Pedro xíꞌín ta̱ néꞌe choon ña̱ iin tóꞌón Jesús kúú na̱ dáka̱ki ñaá

1Ndíta ii̱ vá ná káꞌa̱n na̱ xíꞌín ña̱yuu ñoó, kúú ni̱ ka̱sáa̱ ta̱ duti̱, xíꞌín ta̱ saꞌándá choon no̱ó ra̱ ndaá veꞌe ño̱ꞌo ñoó, xíꞌín ta̱ saduceo.