Search form

Hechos 4:26

26Chi̱ ni̱ ndi̱tútí ta̱ kúú rey dándáki ñayuú yóꞌo, xíꞌín ta̱ néꞌe choon,

dá na̱á ra̱ xíꞌín Ndios, na̱ kúú satoꞌo yo̱, xíꞌín Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá.