Search form

Hechos 4:32

Iin tóꞌón vá ni̱ sa̱ kuu ña̱xintóni̱ ndidaá na̱ kúú kuendá Jesús

32Iin tóꞌón vá ni̱ sa̱ kuu ña̱xintóni̱ ndidaá kúú na̱ kúú kuendá Jesús, ta iin tóꞌón ni̱ sa̱ kuu nío̱ ná. Ta ni iin tóꞌón ná ko̱ káꞌa̱n ña̱ ña̱ꞌa mií ná kía̱n kómí ná, chi̱ ña̱ꞌa ndiꞌi va na kíán, kaá na̱.