Search form

Hechos 4:36

36Ta dión taꞌani ni̱ kee iin ta̱a naní José, táꞌa̱n ra̱ ni̱ chi̱naní na̱ kúú apóstol Bernabé. Kuu̱ yóꞌo kóni̱ kaa ta̱a xíꞌo ta̱ndeé iní. Ta ta̱a yóꞌo kúú iin ta̱a ni̱ kii tein na̱ veꞌe Leví. Ta kúú rá ta̱ kuendá Chipre.