Search form

Hechos 5

Diꞌa ni̱ ndoꞌo iin ta̱a naní Ananías xíꞌín ñadiꞌí ra̱ naní Safira

1Tído ni̱ sa̱ ió iin ta̱a sa̱ naní Ananías, ta ñadiꞌí ra̱ ni̱ sa̱ naní Safira. Ta na̱ yóꞌo ni̱ di̱kó iin táꞌí ñóꞌo̱ ná. 2Dá ni̱ taó xóo ra cháá di̱ꞌón no̱ó ña̱ ni̱ niꞌi̱ rá saꞌa̱ ñóꞌo̱ rá. Ta náꞌá ñadiꞌí ra̱ ña̱ dión ni̱ kee ra. Ta ni̱ xi̱ꞌo ra sa̱va̱ꞌa di̱ꞌón ni̱ ka̱ndo̱o ñoó noo̱ apóstol. Ta ni̱ kaa ra̱ ña̱ ki̱ꞌo dión kúú vá di̱ꞌón ni̱ niꞌi̱ rá saꞌa̱ ñóꞌo̱ rá. 3Dá ni̱ kaa Pedro xíꞌín rá:

―Ananías, ¿ndiva̱ꞌa ni̱ sonó ní ni̱ ku̱ꞌu ña̱ uꞌu̱ ini nío̱ ní, dá kaꞌa̱n to̱ꞌón ní no̱ó na̱ kúú Espíritu ii̱ Ndios? Chi̱ ni̱ taó xóo ní cháá di̱ꞌón no̱ó ña̱ ni̱ niꞌi̱ ní saꞌa̱ ñóꞌo̱ ní. 4Ña̱ꞌa mií vá ní ni̱ sa̱ kuu ñóꞌo̱ ñoó. Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ di̱kó nía̱n, ¿á ko̱ náꞌá taꞌon ní ña̱ kuu va kee ní xíꞌín di̱ꞌón ñoó ndi ki̱ꞌo káꞌán mií ní kee ní xíꞌán? Ta, ¿ndiva̱ꞌa ni̱ na̱kani ini ní kaꞌa̱n to̱ꞌón ní? Chi̱ ko̱ ní káꞌa̱n to̱ꞌón taꞌon ní no̱ó ta̱a, noo̱ Ndios vá ni̱ kaꞌa̱n to̱ꞌón ní.

5Tá ni̱ sei̱do̱ꞌo Ananías to̱ꞌon yóꞌo, kúú ni̱ ka̱nkao va ra ni̱ xiꞌi̱ ra̱. Ta ndidaá kúú ña̱yuu ni̱ yu̱ꞌú nda̱ꞌo tá ni̱ niꞌi̱ tóꞌon na ña̱ dión ni̱ ndoꞌo ra. 6Dá ni̱ ka̱sáa̱ dao takuáchí yíí. Dá ni̱ chi̱tuú xi̱ yikí ko̱ño ra̱ xíꞌín iin dáꞌo̱n. Dá néꞌe ñaá xí ni̱ saꞌa̱n xi̱ ni̱ da̱ndúxi xi.

7Tá ni̱ ya̱ꞌa táto̱ꞌon oni̱ hora, dá ni̱ ka̱sáa̱ ñadiꞌí Ananías. Ta ko̱ xíni̱ taꞌan vaán ndí ki̱án ni̱ ndoꞌo yíi̱a̱n. 8Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá Pedro:

―Kaꞌa̱n ndaa̱ ní xíꞌín yuꞌu̱. ¿Á táto̱ꞌon ki̱ꞌo kaá ndo̱ ni̱ di̱kó ndó ñóꞌo̱ ñoó, á ki̱ꞌo dión ni̱ di̱kó ndóa̱n?

Dá ni̱ kaaa̱n:

―Jaa̱n. Miía̱n ndaa̱ dión vá ni̱ di̱kó ndúa̱n.

9Dá ni̱ kaa Pedro xíꞌán:

―¿Ndiva̱ꞌa iin nóó ni̱ nda̱tóꞌón ndó ña̱ korndodó ndó na̱ kúú Espíritu satoꞌo yo̱ Ndios? Yéꞌé káa ve̱i takuáchí ni̱ saꞌa̱n ni̱ da̱ndúxi yíi̱ ní. Ta vitíꞌón kaneꞌe taꞌani xi mií ní koꞌo̱n xi̱.

10Ta kúú vitíꞌón vá ni̱ ka̱nkao ñáꞌa̱ ñoó noo̱ sáꞌa̱ Pedro, kúú ni̱ xiꞌi̱ vaán. Tá ni̱ ndu̱ꞌu takuáchí ñoó, ta kúú sa̱ ni̱ xiꞌi̱ vaán. Dá ni̱ taó ñaá xí néꞌe xi ni̱ saꞌa̱n xi̱ ni̱ da̱ndúxi xi díi̱n noo̱ nákaa̱ yikí ko̱ño yíi̱a̱n ñoó. 11Ta kúú ni̱ yu̱ꞌú nda̱ꞌo ndidaá kúú na̱ kúú kuendá Jesús xíꞌín dao ka̱ ña̱yuu tá ni̱ niꞌi̱ tóꞌon na ña̱ dión ni̱ ndoꞌo Ananías xíꞌín ñadiꞌí ra̱.

Kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱ꞌa náꞌano xíꞌín ña̱ ndato ni̱ kee na̱ kúú apóstol

12Ta ni̱ kee apóstol ña̱ꞌa náꞌano xíꞌín ña̱ꞌa ndato no̱ó na̱ ñoo ñoó. Ta ndéi tútí na̱ kúú kuendá Jesús yéꞌé corredor naní Salomón. 13Ta ko̱ ní xíꞌo ndeé iní dao ka̱ ña̱yuu ndu̱ꞌu na nakiꞌin táꞌan na xíꞌín na̱ kúú kuendá Jesús, tído va̱ꞌa nda̱ꞌo káꞌa̱n na̱ ñoo ñoó saꞌa̱ ná. 14Ta kúú kua̱ꞌá nda̱ꞌo ta̱a xíꞌín na̱ ñáꞌa̱ ni̱ ka̱ndísa to̱ꞌon va̱ꞌa ni̱ da̱náꞌa̱ apóstol ñoó, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ndu̱kuaꞌa̱ cháá ka̱ na̱ kúú kuendá satoꞌo yo̱ Jesús. 15Ta ni̱ taó ña̱yuu ndéi ñoo ñoó na̱ kúꞌu̱ sata̱ véꞌe, ta ni̱ chi̱nóo ñaá ná noo̱ iin xi̱to, o noo̱ iin yúu̱. Dá ni̱ chi̱ndei ñaá ná íchi̱ noo̱ ya̱ꞌa Pedro, dá va̱ꞌará ko̱ndaꞌi̱ óon na ná ya̱ꞌa sata̱ na̱ kúꞌu̱ ñoó, dá ná nduva̱ꞌa na. 16Ta kúú kua̱ꞌá na̱ ndéi ñoo yati ñoó ve̱i na ñoo Jerusalén, ta néꞌe na na̱ kúꞌu̱ ve̱i na xíꞌín na̱ ndóꞌo naní nío̱ kée espíritu kini. Ta kúú ndidaá vá ná ni̱ ndu̱va̱ꞌa.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ taán ta̱ néꞌe choon na̱ kúú apóstol veꞌe ka̱a

17Dá ni̱ nda̱kuei ta̱ duti̱ kúú no̱ó xíꞌín ta̱a kíꞌin táꞌan xíꞌín rá, táꞌa̱n ra̱ kúú ta̱ saduceo, chi̱ ni̱ na̱kutí rá xíꞌín ña̱ uꞌu̱ ini ra̱. 18Kúú ni̱ tiin ra na̱ kúú apóstol, dá ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ sadi ñaá rá veꞌe ka̱a. 19Tído ni̱ ka̱sáa̱ iin ángel ni̱ kii noo̱ satoꞌo yo̱ Ndios sa̱kuaá dáá ñóó noo̱ ñóꞌo na veꞌe ka̱a. Dá ni̱ sonó ná yéꞌán. Dá ni̱ taó ñaá ná. Dá ni̱ kaa ángel ñoó xíꞌín ná:

20―Kuaꞌán ndo̱, ta nakui̱ta ndó noo̱ kúú yéꞌé ño̱ꞌo káꞌano. Ta kasto̱ꞌon ndó xíꞌín ña̱yuu ndéi ñoó sa̱ꞌá to̱ꞌon, ña̱ xíꞌo ña̱ kataki chíchí ná.

21Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ sei̱do̱ꞌo na ña̱ ni̱ kaꞌa̱n ángel ñoó, dá ni̱ kee na kuaꞌa̱n na̱. Tá ni̱ tu̱u noo̱ iin ka̱ kuu̱, dá ni̱ ku̱ꞌu na yéꞌé ño̱ꞌo káꞌano. Dá ni̱ ka̱sáꞌá ná dánaꞌa̱ na̱ to̱ꞌon Ndios.

Dá ni̱ na̱taka tuku ta̱ duti̱ kúú no̱ó xíꞌín ndidaá ka̱ ni ta̱a kíꞌin táꞌan xíꞌín rá. Dá ni̱ na̱kana ra ndidaá ta̱a néꞌe choon xíꞌín ndidaá ta̱ sáꞌano ndéi Israel, ta ni̱ kee ra iin junta káꞌano. Dá ni̱ saꞌanda ra̱ choon ña̱ ná koꞌo̱n soldado taó rá apóstol ñóꞌo veꞌe ka̱a kasaa̱ ra̱, káꞌán rá. 22Tído, tá ni̱ saa̱ ra̱ yéꞌé ka̱a ñoó ni̱ sa̱ nde̱ꞌé rá, ta kúú ko̱ó ka̱ apóstol ñoó ñóꞌo ñoó. Dá ni̱ na̱ndió kuéi ra kuaꞌa̱n ra̱ kasto̱ꞌon ra xíꞌín ta̱ néꞌe choon. 23Tá ni̱ saa̱ ra̱, dá ni̱ kaa ra̱:

―Tá ni̱ saa̱ ndu̱ yéꞌé ka̱a, kúú ndadí toon vaan. Ta kúú ndíta soldado yéꞌé ka̱a ñoó ndaá ra̱. Tído, tá ni̱ sonó ndú yéꞌán, ni iin tóꞌón ka̱ ta̱a ko̱ ñóꞌo inia̱n ―kaá ra̱.

24Tá ni̱ sei̱do̱ꞌo ta̱ duti̱ kúú no̱ó, xíꞌín ta̱a saꞌándá choon no̱ó ta̱a ndaá yéꞌé ño̱ꞌo, xíꞌín ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱, kúú ni̱ ka̱sáꞌá nákani ini ra̱: “¿Ndeí ndiꞌi ví ña̱ ni̱ kuu diꞌa viti?” 25Kúú ni̱ ka̱sáa̱ va iin ta̱a. Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín rá:

―Táꞌa̱n ta̱a ni̱ sadi ndo̱ veꞌe ka̱a ñoó, yéꞌé ño̱ꞌo káꞌano va ndíta ro̱ón dánaꞌa̱ ra̱ no̱ó na̱ ñoo yo̱ ―kaá ra̱.

26Dá ni̱ saꞌa̱n ta̱ saꞌándá choon no̱ó ta̱a ndaá yéꞌé ño̱ꞌo ñoó xíꞌín ra̱ ñóꞌo ti̱xi ndáꞌa̱ rá ni̱ sa̱ kiꞌin ra apóstol ñoó. Tído ko̱ ní kéndava̱ꞌa taꞌon ra xíꞌín ná, chi̱ yu̱ꞌú ra̱ ña̱ chiyúú ñaá ña̱yuu ndéi seídóꞌo ñaá ñoó. 27Dá ndáka ñaá rá ni̱ saa̱ ra̱ veꞌe no̱ó ni̱ na̱taka ndidaá ra̱ kómí choon náꞌano ñoó, dá ni̱ na̱ki̱ꞌo ñaá rá noo̱ rá. Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá ta̱ duti̱ mií no̱ó, 28ta kaá ra̱:

―¿Á ko̱ ní saꞌándá taꞌon ndu choon noo̱ ndo̱ ña̱ ná dáꞌa ka̱ ni kanoo ndó dánaꞌa̱ ndo̱ sa̱ꞌá ta̱a ñoó? Tído viti iin níí kúú ñoo Jerusalén yóꞌo ni̱ na̱ka̱ꞌani ña̱ dánaꞌa̱ ndo̱. Ta chínóo kua̱chi ndo̱ nduꞌu̱ ña̱ ni̱ saꞌání ndú ta̱a ñoó ―kaá ra̱.

29Dá ni̱ na̱ndió néꞌe Pedro xíꞌín dao ka̱ apóstol ñoó to̱ꞌon noo̱ rá, ta kaá na̱ xíꞌín rá:

―Káni cháá ka̱a̱n kueídóꞌo ndu choon saꞌándá Ndios, ndiꞌi, dá kee ndu choon saꞌándá ta̱a. 30Tatá Ndios, na̱ ni̱ sa̱ ndaño̱ꞌo na̱ sáꞌano veꞌá, no̱ón kúú na̱ ni̱ da̱nátaki Jesús, na̱ ni̱ saꞌání ndoꞌó tá ni̱ chi̱rkaa ndó na̱ ndi̱ka iin yíto̱. 31Ta na̱ yóꞌo kúú na̱ ni̱ chi̱ndaya̱ꞌi mií Ndios, chi̱ ni̱ chi̱ko̱o ñaá ná xoo kuáꞌa na̱. Ta ni̱ ndee ñaá ná na̱ kómí choon sata̱ ña̱yuu, ta ni̱ ndee taꞌani ñaá ná na̱ dáka̱ki ñaá. Dión, dá ná nandikó iní na̱ Israel sa̱ꞌá kua̱chi kée na, dá kuꞌu̱ káꞌano ini Ndios saꞌa̱ ná. 32Ta nduꞌu̱ kúú na̱ xíꞌo ndaa̱ kuendá saꞌa̱ ndidaá ña̱ yóꞌo. Ta na̱ kúú Espíritu ii̱, na̱ xíꞌo Ndios no̱ó na̱ seídóꞌo ñaá, no̱ón taꞌani kúú na̱ xíꞌo ndaa̱ kuendá ña̱ dión kíán ―kaá na̱.

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ kaꞌa̱n iin ta̱a naní Gamaliel

33Tá ni̱ sei̱do̱ꞌo ra to̱ꞌon yóꞌo, kúú ni̱ ka̱ryíí nda̱ꞌo ra. Dá ni̱ kaꞌán rá kaꞌání ñaá rá. 34Dá ni̱ nda̱kuíi̱n ndichi iin ta̱ fariseo néꞌe choon naní Gamaliel, ta kúú rá iin ta̱a dánaꞌa̱ ley. Ta ta̱ ndáya̱ꞌi nda̱ꞌo kúú rá noo̱ ndidaá na̱ ñoo ñoó. Dá ni̱ saꞌanda ra̱ choon ña̱ ná taó tóo ra apóstol ñoó sata̱ véꞌe.

35Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín dao ka̱ ta̱ néꞌe choon ñoó:

―Ndoꞌó, ta̱ ñoo Israel, kaꞌi va̱ꞌa ini ndo̱ á va̱ꞌa ni káꞌán ndó kee ndó dión xíꞌín ta̱a ñoó. 36Dá chi̱ tá sata̱ cháá, dá ni̱ nda̱kuíi̱n iin ta̱a naní Teudas. Ta ni̱ chi̱ndaya̱ꞌi ra mií rá, ta táto̱ꞌon komi̱ ciento kúú ta̱a ni̱ sa̱ ndita xíꞌín rá. Tído ni̱ saꞌání vá ñaá ná. Ta ni̱ xita̱ noo ndidaá kúú ta̱a ni̱ sa̱ ndita xíꞌín rá. Ta kúú ni̱ naá vá noo̱ rá. 37Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ nda̱kuíi̱n iin ta̱a Galilea naní Judas tein kuu̱ ni̱ na̱chi̱kodó na̱ ñoo yo̱ kuu̱ ná noo̱ tuti ta̱a néꞌe choon. Ta kúú kuaꞌa̱ taꞌani ta̱a ñoo yo̱ ni̱ sa̱ kiꞌin táꞌan xíꞌín rá. Tído ni̱ saꞌání taꞌani ñaá ná. Ta kúú ndidaá ta̱a sa̱ ndita xíꞌín rá ni̱ xita̱ noo kuaꞌa̱n. 38Sa̱ꞌá ño̱ó káꞌi̱n xíꞌín ndó, o̱ sa̱ dátaꞌán ka̱ ndo̱ ta̱a káa, ta dáyaa̱ ndo̱ rá. Chi̱ tá choon kée ra kúú ña̱ꞌa ta̱a o tá kíán to̱ꞌon káꞌa̱n ta̱a oon, dá kía̱n naá vá noo̱án. 39Tído tá kíán ña̱ꞌa Ndios, dá kía̱n o̱ kúu taꞌon dánaá ndo̱án. Kaon koo ndó, chi̱ oon ni ví na̱á ndo̱ xíꞌín Ndios ―kaá Gamaliel ñoó.

40Ta kúú ni̱ na̱taꞌan va ini ra̱ to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n Gamaliel ñoó. Dá ni̱ kana tuku ra apóstol ñoó. Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kani ra sata̱ ná xíꞌín chirrión, dá ni̱ saꞌanda ra̱ choon noo̱ ná ña̱ ná dáꞌa ka̱ ni kaꞌa̱n na̱ saꞌa̱ Jesús. Dá ví ni̱ da̱yáa̱ ñaá rá kuaꞌa̱n na̱.

41Dá ni̱ ka̱nkuei na no̱ó ta̱ néꞌe choon kuaꞌa̱n na̱. Tído kádii̱ nda̱ꞌo ini na̱, chi̱ ni̱ sonó Ndios ña̱ ni̱ ndoꞌo nío̱ ná saꞌa̱ Jesús. 42Ta ndidaá kuu̱ ñóꞌo na dánaꞌa̱ na̱ ini veꞌe ño̱ꞌo káꞌano, xíꞌín iin rá iin veꞌe ña̱yuu, ta ko̱ ní dánkoo taꞌon na ña̱ dánaꞌa̱ na̱ saꞌa̱ Jesucristo.