Search form

Hechos 5:14

14Ta kúú kua̱ꞌá nda̱ꞌo ta̱a xíꞌín na̱ ñáꞌa̱ ni̱ ka̱ndísa to̱ꞌon va̱ꞌa ni̱ da̱náꞌa̱ apóstol ñoó, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ndu̱kuaꞌa̱ cháá ka̱ na̱ kúú kuendá satoꞌo yo̱ Jesús.