Search form

Hechos 5:17

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ taán ta̱ néꞌe choon na̱ kúú apóstol veꞌe ka̱a

17Dá ni̱ nda̱kuei ta̱ duti̱ kúú no̱ó xíꞌín ta̱a kíꞌin táꞌan xíꞌín rá, táꞌa̱n ra̱ kúú ta̱ saduceo, chi̱ ni̱ na̱kutí rá xíꞌín ña̱ uꞌu̱ ini ra̱.