Search form

Hechos 5:21

21Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ sei̱do̱ꞌo na ña̱ ni̱ kaꞌa̱n ángel ñoó, dá ni̱ kee na kuaꞌa̱n na̱. Tá ni̱ tu̱u noo̱ iin ka̱ kuu̱, dá ni̱ ku̱ꞌu na yéꞌé ño̱ꞌo káꞌano. Dá ni̱ ka̱sáꞌá ná dánaꞌa̱ na̱ to̱ꞌon Ndios.

Dá ni̱ na̱taka tuku ta̱ duti̱ kúú no̱ó xíꞌín ndidaá ka̱ ni ta̱a kíꞌin táꞌan xíꞌín rá. Dá ni̱ na̱kana ra ndidaá ta̱a néꞌe choon xíꞌín ndidaá ta̱ sáꞌano ndéi Israel, ta ni̱ kee ra iin junta káꞌano. Dá ni̱ saꞌanda ra̱ choon ña̱ ná koꞌo̱n soldado taó rá apóstol ñóꞌo veꞌe ka̱a kasaa̱ ra̱, káꞌán rá.