Search form

Hechos 5:3

3Dá ni̱ kaa Pedro xíꞌín rá:

―Ananías, ¿ndiva̱ꞌa ni̱ sonó ní ni̱ ku̱ꞌu ña̱ uꞌu̱ ini nío̱ ní, dá kaꞌa̱n to̱ꞌón ní no̱ó na̱ kúú Espíritu ii̱ Ndios? Chi̱ ni̱ taó xóo ní cháá di̱ꞌón no̱ó ña̱ ni̱ niꞌi̱ ní saꞌa̱ ñóꞌo̱ ní.