Search form

Hechos 5:39

39Tído tá kíán ña̱ꞌa Ndios, dá kía̱n o̱ kúu taꞌon dánaá ndo̱án. Kaon koo ndó, chi̱ oon ni ví na̱á ndo̱ xíꞌín Ndios ―kaá Gamaliel ñoó.