Search form

Hechos 5:40

40Ta kúú ni̱ na̱taꞌan va ini ra̱ to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n Gamaliel ñoó. Dá ni̱ kana tuku ra apóstol ñoó. Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kani ra sata̱ ná xíꞌín chirrión, dá ni̱ saꞌanda ra̱ choon noo̱ ná ña̱ ná dáꞌa ka̱ ni kaꞌa̱n na̱ saꞌa̱ Jesús. Dá ví ni̱ da̱yáa̱ ñaá rá kuaꞌa̱n na̱.