Search form

Hechos 6

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ka̱xi na̱ kúú kuendá Jesús usa̱ ta̱a ña̱ kaneꞌe ra iin choon káꞌano

1Ta tiempo daá ñóó ndúkuaꞌa̱ ka̱ na̱ kúú kuendá Jesús kuaꞌa̱n na̱. Kúú ni̱ ka̱sáꞌá na̱ káꞌa̱n yúꞌu̱ griego káꞌa̱n kuáchi̱ na̱ xíꞌín na̱ káꞌa̱n yúꞌu̱ hebreo. Chi̱ kaá na̱ ña̱ ko̱ xíꞌo ndúsáꞌano na ña̱ꞌa kasáꞌan na̱ kuáa̱n káꞌa̱n yúꞌu̱ griego táto̱ꞌon ki̱ꞌo kánian niꞌi̱ ná iin rá iin kuu̱ kuu̱.

2Ta ndin uxi̱ uu̱ apóstol ñoó ni̱ ndi̱tútí ndidaá kúú na̱ kúú kuendá Jesús. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ná:

―Ko̱ váꞌa taꞌon ña̱ kía̱n chituu tóo nduꞌu̱ ña̱ dánaꞌa̱ ndu̱ to̱ꞌon va̱ꞌa Ndios, dá nono̱ ndú ña̱ kía̱n dasá ndú ña̱ꞌa kasáꞌan ña̱yuu. 3Sa̱ꞌá ño̱ó, ñani, va̱ꞌa cháá ka̱ ña̱ ná ka̱xi ndó usa̱ ta̱a tein mií ndó xaa̱n, ta ná kakuu ra ta̱a ndíta ndaa̱ xíꞌín Ndios no̱ó ña̱yuu, ta̱a ni̱ na̱kutí xíꞌín Espíritu ii̱ Ndios, ta̱a ni̱ na̱kutí taꞌani xíꞌín ña̱ ndi̱chí. Dá ki̱ꞌo ndu choon yóꞌo noo̱ rá kee ra, 4dá kía̱n ná o̱ kátuu ndu ña̱ káꞌa̱n ndu̱ xíꞌín Ndios, ta ni ña̱ dánaꞌa̱ nduꞌu̱ to̱ꞌon na ―kaá apóstol.

5Ta kúú ndidaá vá ña̱yuu ñoó ni̱ na̱taꞌan ini ña̱ dión koo. Dá ni̱ ka̱xi na iin ta̱a naní Esteban, chi̱ kándéé káꞌano iní na̱ Ndios, ta ni̱ na̱kutí nío̱ ná xíꞌín Espíritu ii̱. Ta ni̱ ka̱xi taꞌani na Felipe, xíꞌín Prócoro, xíꞌín Nicanor, xíꞌín Timón, xíꞌín Parmenas, xíꞌín Nicolás, ta̱a ñoo Antioquía, ta̱a sa̱ ka̱ndísa táto̱ꞌon kándísa na̱ ndéi Israel. 6Dá ndáka na ndin usa̱ ta̱a ñoó ni̱ saa̱ na̱ noo̱ apóstol. Dá ni̱ chi̱kodó ná ndáꞌa̱ ná dini̱ ná. Dá ni̱ xika̱ na̱ ña̱ mani̱ noo̱ Ndios saꞌa̱ ndin usa̱ ta̱a ñoó.

7Ta kúú ni̱ na̱ka̱ꞌani cháá ka̱ to̱ꞌon va̱ꞌa saꞌa̱ satoꞌo yo̱ Jesús, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ndu̱kuaꞌa̱ na̱ kúú kuendá Jesús ñoo Jerusalén. Ta kúú kuaꞌa̱ taꞌani ta̱ duti̱ ni̱ ka̱sáꞌá kándísa ña̱ ndaa̱ saꞌa̱ Jesús.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ tiin dao ta̱a Esteban ndáka ra kuaꞌa̱n ra̱ no̱ó ta̱ néꞌe choon

8Kua̱ꞌá ña̱ mani̱ ni̱ kee Ndios xíꞌín Esteban, ta ni̱ na̱kutí ná xíꞌín ndée̱ Ndios, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ sa̱ ka̱ndeé ná sa̱ kee na kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱ náꞌano xíꞌín ña̱ ndato tein ña̱yuu ndéi ñoo ñoó. 9Ta kúú ni̱ nda̱kuei dao ta̱a ñóꞌo veꞌe noo̱ nátaka na̱ Israel, ña̱ káꞌa̱n xíꞌín ná, veꞌe na̱ ko̱ ñóꞌo ka̱ ti̱xi ndáꞌa̱ iin satoꞌo, ta ni̱ nda̱kuei taꞌani dao ra̱ ñoo Cirene, xíꞌín ra̱ ñoo Alejandría, xíꞌín ra̱ kuendá Cilicia, xíꞌín ra̱ kuendá Asia. Dá ni̱ ka̱sáꞌá rá ndátóꞌón kuáchi̱ ra̱ xíꞌín Esteban. 10Tído ko̱ ní kándeé taꞌon ra dátu̱ú rá noo̱ káꞌa̱n na̱, chi̱ kómí ná ña̱ ndi̱chí kée Espíritu ii̱ Ndios.

11Dá ni̱ chi̱ya̱ꞌi ra dao ta̱a ña̱ ná kaꞌa̱n ra̱ ña̱ ni̱ seídóꞌo ra káꞌa̱n ndava̱ꞌa Esteban saꞌa̱ Moisés, xíꞌín saꞌa̱ Ndios. 12Ta dión ni̱ kee ra, dá ni̱ na̱kui̱na vaa̱ na̱ ñoo xíꞌín ndidaá ta̱ sáꞌano, xíꞌín ndidaá ta̱ dánaꞌa̱ ley. Dá ni̱ na̱tuu ra ni̱ tiin ra Esteban. Dá ndáka ñaá rá ni̱ saa̱ ra̱ no̱ó ta̱ néꞌe choon. 13Dá ni̱ chi̱kata ra ta̱a káꞌa̱n to̱ꞌón saꞌa̱ Esteban, dá kaa ra̱:

―Ta̱a yóꞌo kúú ra̱ ko̱ sá tuu taꞌon ra ña̱ káꞌa̱n ndava̱ꞌa ra saꞌa̱ veꞌe ño̱ꞌo ii̱ yo̱, xíꞌín saꞌa̱ ley Moisés. 14Chi̱ ni̱ sei̱do̱ꞌo nduꞌu̱ káꞌa̱n ra̱ saꞌa̱ Jesús, ra̱ ñoo Nazaret, ña̱ ro̱ón kúú ra̱ koꞌo̱n nakani ndiꞌi veꞌe ño̱ꞌo káꞌano yó, ta nadaon ra ña̱ ni̱ da̱nkoo Moisés keeá ―kaá ra̱.

15Ta ndidaá ta̱a ndéi no̱ó táꞌa̱nda̱ choon ñoó, tá ni̱ sa̱ nde̱ꞌé rá noo̱ Esteban, ta kúú ni̱ xini ra̱ ña̱ ndato nda̱ꞌo noo̱ ná táto̱ꞌon ndato noo̱ iin ángel.