Search form

Hechos 6:13

13Dá ni̱ chi̱kata ra ta̱a káꞌa̱n to̱ꞌón saꞌa̱ Esteban, dá kaa ra̱:

―Ta̱a yóꞌo kúú ra̱ ko̱ sá tuu taꞌon ra ña̱ káꞌa̱n ndava̱ꞌa ra saꞌa̱ veꞌe ño̱ꞌo ii̱ yo̱, xíꞌín saꞌa̱ ley Moisés.