Search form

Hechos 6:2

2Ta ndin uxi̱ uu̱ apóstol ñoó ni̱ ndi̱tútí ndidaá kúú na̱ kúú kuendá Jesús. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ná:

―Ko̱ váꞌa taꞌon ña̱ kía̱n chituu tóo nduꞌu̱ ña̱ dánaꞌa̱ ndu̱ to̱ꞌon va̱ꞌa Ndios, dá nono̱ ndú ña̱ kía̱n dasá ndú ña̱ꞌa kasáꞌan ña̱yuu.