Search form

Hechos 6:5

5Ta kúú ndidaá vá ña̱yuu ñoó ni̱ na̱taꞌan ini ña̱ dión koo. Dá ni̱ ka̱xi na iin ta̱a naní Esteban, chi̱ kándéé káꞌano iní na̱ Ndios, ta ni̱ na̱kutí nío̱ ná xíꞌín Espíritu ii̱. Ta ni̱ ka̱xi taꞌani na Felipe, xíꞌín Prócoro, xíꞌín Nicanor, xíꞌín Timón, xíꞌín Parmenas, xíꞌín Nicolás, ta̱a ñoo Antioquía, ta̱a sa̱ ka̱ndísa táto̱ꞌon kándísa na̱ ndéi Israel.