Search form

Hechos 7:2

2Dá ni̱ kaa Esteban xíꞌín rá:

―Kueídóꞌo ndó ña̱ koꞌi̱n kaꞌi̱n xíꞌín ndó, ñani, ndoꞌó, ta̱ sáꞌano viti. Na̱ ndato nda̱ꞌo kúú Ndios, ta ni̱ naꞌa̱ na̱ mií ná noo̱ tatá sáꞌano yo̱ Abraham tá ni̱ sa̱ io na̱ chí nación naní Mesopotamia, tá ko̱ ñáꞌa̱ koꞌo̱n na̱ koo na ñoo naní Harán.