Search form

Hechos 7:49

49Induú va kúú noo̱ ió yuꞌu̱ dándákii, ta no̱ñóꞌo̱ yóꞌo kúú noo̱ ndíta sa̱ꞌí.

Sa̱ꞌá ño̱ó, ¿ndi koo ví veꞌe kava̱ꞌa ndó koo yuꞌu̱, káꞌán ndó?, kaá satoꞌo yo̱ Ndios.

Ta, ¿ndi koo iin veꞌe kava̱ꞌa ndó noo̱ kooi nániꞌi̱ ndée̱í, káꞌán ndó?