Search form

Hechos 7:50

50¿Á ko̱ náꞌá taꞌon ndó ña̱ mií vá yuꞌu̱ kúú na̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa ndidaá kúú ña̱ꞌa ió ñayuú yóꞌo?

Dión kaá satoꞌo yo̱ Ndios ―kaá Esteban.