Search form

Hechos 7:60

60Dá ni̱ sa̱ kuíi̱n xi̱tí ná. Ta kúú ni̱ꞌi nda̱ꞌo ni̱ ka̱yuꞌú ná, ta kaá na̱:

―Tatá Jesús, o̱ sa̱ kékuendá ní kua̱chi yáꞌa ta̱a yóꞌo kée ra xíꞌín yuꞌu̱ ―kaá na̱.

Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n na̱ dión, dá ví ni̱ xiꞌi̱ na̱.