Search form

Hechos 8

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ka̱sáꞌá Saulo kéndava̱ꞌa ra xíꞌín na̱ kúú kuendá Jesús

1Ta ni̱ na̱taꞌan va ini Saulo ñoó ña̱ ni̱ saꞌání rá Esteban. Ta mií kuu̱ dáá ñóó ni̱ ka̱sáꞌá kéndava̱ꞌa ña̱yuu xíꞌín na̱ kúú kuendá Jesús ndéi ñoo Jerusalén. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ xita̱ noo ndiꞌi na kuaꞌa̱n na̱ kandei na dao ka̱ ñoo ñóꞌo chí kuendá Judea diꞌa xíꞌín kuendá Samaria. Ta sa̱va̱ꞌa na̱ kúú apóstol va ni̱ ka̱ndo̱o ndéi ñoo Jerusalén. 2Tído ndéi dao ka̱ ta̱a ndíta ndaa̱ noo̱ Ndios, ta ro̱ón kúú ra̱ ni̱ saꞌa̱n ni̱ da̱ndúxi Esteban. Ta ndaꞌí ni̱ saki ra saꞌa̱ ná. 3Ta tein kuu̱ dáá ñóó ni̱ ka̱sáꞌá Saulo kéndava̱ꞌa ra xíꞌín na̱ kúú kuendá Jesús. Kúú ni̱ xi̱onoo ra tá veꞌe tá veꞌe taó ra̱ ta̱a xíꞌín ñáꞌa̱, ta ñóꞌo ñaá rá kuaꞌa̱n na̱ veꞌe ka̱a.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ da̱náꞌa̱ Felipe to̱ꞌon va̱ꞌa Jesús chí kuendá Samaria

4Ta ña̱yuu ni̱ ka̱nkuei ñoo Jerusalén kuaꞌa̱n dao ka̱ ñoo, no̱ón kúú na̱ ni̱ ka̱sáꞌá dánaꞌa̱ to̱ꞌon va̱ꞌa Jesús no̱ó ña̱yuu ndéi ndidaá kúú xíán no̱ó ni̱ kiꞌin na kuaꞌa̱n na̱. 5Dá ni̱ kiꞌin taꞌani iin ta̱a naní Felipe kuaꞌa̱n ra̱ iin ñoo káꞌano nákaa̱ chí kuendá Samaria diꞌa, ta ni̱ ka̱sáꞌá rá kásto̱ꞌon ra xíꞌín ña̱yuu saꞌa̱ Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá. 6Ta ni̱ na̱taka kua̱ꞌá ña̱yuu. Ta ndinoꞌo ini na̱ ni̱ seídóꞌo na ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Felipe, chi̱ ni̱ xini na̱ ndidaá ña̱ꞌa ndato ni̱ kee ra. 7Chi̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ñóꞌo espíritu kini ni̱ ndu̱va̱ꞌa, ta ni̱ꞌi nda̱ꞌo ni̱ ka̱yuꞌú espíritu kini ñoó, dá ni̱ ka̱nkuei ña kuaꞌa̱n ini na̱. Ta kua̱ꞌá ña̱yuu ni̱ na̱tií saꞌa̱ xíꞌín na̱ ko̱ ku̱ú kaka va̱ꞌa ni̱ ndu̱va̱ꞌa. 8Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kadii̱ nda̱ꞌo ini ña̱yuu ndéi ñoó.

9Ta ñoo ñoó ió taꞌani iin ta̱a naní Simón, ta sa̱ naꞌá vá xíonoo ra kétadí ra̱ xíꞌín na̱ ñoo ñoó. Ta dándaꞌí ra̱ ña̱yuu ndéi ñoó, chi̱ kée ra mií rá ña̱ kúú rá iin ta̱a ndáya̱ꞌi. 10Ta ndidaá ña̱yuu seídóꞌo va̱ꞌa ña̱ káꞌa̱n ra̱, nda̱ na̱ kuálí cháá ka̱ xíꞌín nda̱ na̱ sáꞌano cháá ka̱, ta kaá na̱ ña̱ mií Ndios ni̱ xi̱ꞌo choon káꞌano ñoó noo̱ rá. 11Ta kándísa ña̱yuu ñoó ña̱ káꞌa̱n ra̱, chi̱ sa̱ naꞌá nda̱ꞌo xíonoo ra dándaꞌí ñaá rá xíꞌín ña̱ ta̱dí kée ra. 12Tído tá ni̱ da̱náꞌa̱ Felipe noo̱ ná to̱ꞌon va̱ꞌa saꞌa̱ ndi koo ndu̱ꞌu na ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios, kúú ni̱ ka̱ndísa naa̱n, ta ni̱ ka̱ndísa taꞌani na ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ ra̱ saꞌa̱ Jesucristo. Sa̱ꞌá ño̱ó kua̱ꞌá nda̱ꞌo ta̱a xíꞌín ñáꞌa̱ ni̱ sodo̱ ndúta̱. 13Ta kúú ni̱ ka̱ndísa taꞌani Simón ñoó. Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ sodo̱ ndúta̱ rá, kúú ni̱ ka̱sáꞌá rá xíonoo ra xíꞌín Felipe. Ta kúú naá vá iní ra̱ xiní ra̱ ña̱ ndato xíꞌín ña̱ náꞌano kée Felipe.

14Tá ni̱ niꞌi̱ tóꞌon na̱ kúú apóstol ndéi ñoo Jerusalén ña̱ kua̱ꞌá ña̱yuu ndéi kuendá Samaria ni̱ ka̱ndísa to̱ꞌon Ndios, dá ni̱ ta̱ndaꞌá ná Pedro xíꞌín Juan kuaꞌa̱n na̱ ñoó. 15Dá tá ni̱ saa̱ na̱ ñoo ñoó, dá ni̱ xika̱ na̱ ña̱ mani̱ noo̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱yuu ñoó, dá ná natiin na Espíritu ii̱ Ndios, 16chi̱ ni iin tóꞌón ná ko̱ ñáꞌa̱ natiin Espíritu ii̱ Ndios, chi̱ ni̱ sodo̱ ndúta̱ óon va na xíꞌín kuu̱ Jesús. 17Dá ni̱ chi̱nóo Pedro xíꞌín Juan ndáꞌa̱ ná dini̱ ña̱yuu ni̱ ka̱ndísa ñoó, ta kúú ni̱ na̱tiin na Espíritu ii̱ Ndios.

18Tá ni̱ xini Simón ña̱ ni̱ na̱tiin ña̱yuu ñoó Espíritu ii̱ Ndios tá ni̱ chi̱nóo apóstol ñoó ndáꞌa̱ ná dini̱ ná, dá ni̱ kaꞌán rá ki̱ꞌo ra di̱ꞌón noo̱ ná, 19chi̱ ni̱ kaa ra̱:

―Di̱kó taꞌani ndoꞌó choon néꞌe ndó xaa̱n noo̱ yúꞌu̱. Dá kía̱n, tá ná chinóo yuꞌu̱ ndáꞌí dini̱ ndi ndáa mií ña̱yuu, ta kúú ná natiin taꞌani na Espíritu ii̱ Ndios ―kaá Simón.

20Dá ni̱ kaa Pedro xíꞌín rá:

―Kuaꞌán yo̱ꞌó naá nduúo̱n xíꞌín di̱ꞌón xaa̱n, chi̱ káꞌán yoꞌó ña̱ xíꞌín di̱ꞌón kuu kuiión ña̱ xíꞌo oon Ndios no̱ó ña̱yuu. 21Ni lúꞌu̱ ví kuendá yo̱ꞌó, ni táꞌí yoꞌó ko̱ó noo̱ choon kée nduꞌu̱ yóꞌo chi̱ ko̱ íin ndaa̱ taꞌon nímo̱n noo̱ Ndios. 22Kuaꞌán nandikó inóo̱n saꞌa̱ ña̱ kini kéeón xaa̱n. Ta kueí ndaꞌí noo̱ Ndios, dá ndá ndi kuu kuꞌu̱ káꞌano ini na̱ sa̱ꞌá kua̱chi nákani ino̱n xaa̱n. 23Chi̱ kátóni̱ ini yuꞌu̱ ña̱ ni̱ chití yoꞌó xíꞌín ña̱ uꞌu̱ ino̱n. Ta ndadí toon yoꞌó nákaa̱o̱n ti̱xi ndáꞌa̱ ña̱ kini ―kaá na̱.

24Dá ni̱ kaa Simón:

―Kueí ndaꞌí ndo̱ noo̱ satoꞌo yo̱ Ndios saꞌa̱ yúꞌu̱, dá ná o̱ ndóꞌi táꞌa̱n ña̱ kaá ndo̱ ve̱i ndoꞌi ―kaá ra̱.

25Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ da̱náꞌa̱ Pedro xíꞌín Juan no̱ó ña̱yuu ñoó sa̱ꞌá to̱ꞌon va̱ꞌa Ndios, dá ni̱ kiꞌin na íchi̱ kuaꞌa̱n na̱ xíꞌín Felipe. Dá ni̱ ka̱sáꞌá ná dánaꞌa̱ na̱ to̱ꞌon va̱ꞌa ñoó noo̱ ndidaá kúú ña̱yuu ndéi ñoo ñóꞌo chí kuendá Samaria ñoó. Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ na̱ndió kuéi na ni̱ na̱sáa̱ na̱ ñoo Jerusalén.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ da̱náꞌa̱ Felipe sa̱ꞌá to̱ꞌon va̱ꞌa Jesús noo̱ iin ta̱a ni̱ kii nación Etiopía

26Tá ni̱ ndiꞌi yóꞌo, dá ni̱ kaꞌa̱n iin ángel ni̱ kii noo̱ satoꞌo yo̱ Ndios xíꞌín Felipe:

―Ndakuii̱n, ta kiꞌin íchi̱ ña̱ kuaꞌa̱n chí sur Jerusalén diꞌa, ña̱ kuaꞌa̱n nda̱ ñoo Gaza. Ta íchi̱ ñoó kía̱n yáꞌa kuaꞌa̱n noo̱ kúú no̱ñoꞌó i̱chí ―kaá na̱.

27Dá ni̱ nda̱kuíi̱n Felipe. Dá ni̱ kee ra kuaꞌa̱n ra̱. Ta kúú íchi̱ no̱ó kuaꞌa̱n ra̱ ñoó ni̱ na̱kiꞌin táꞌan ra xíꞌín iin ta̱a nación Etiopía. Ta kúú rá iin ta̱a o̱ kúu kandei de̱ꞌe. Ta kúú rá iin ta̱a kéchóon noo̱ iin ñáꞌa̱ naní Candace, ña̱ kúú reina nación Etiopía, chi̱ néꞌe va̱ꞌa ra di̱ꞌóa̱n. Ta ni̱ saꞌa̱n ra̱ ñoo Jerusalén ni̱ sa̱ ndaño̱ꞌo ra Ndios. 28Ta kúú ni̱ na̱ndió ko̱o ra kuaꞌa̱n nóꞌo̱ rá. Ta ió ra̱ noo̱ carreta, kiró ñóꞌo kuéi̱. Ta káꞌi ra tuti ni̱ taa profeta Isaías. 29Dá ni̱ kaa Espíritu ii̱ Ndios xíꞌín Felipe:

―Natuu yati kuaꞌán ni̱ꞌo̱n carreta káa ―kaá na̱.

30Dá ni̱ ka̱nkono Felipe ni̱ na̱tuu yati ra no̱ó kuaꞌa̱n ra̱. Kúú ni̱ sei̱do̱ꞌo ra ña̱ káꞌi ta̱a ñoó noo̱ tuti ni̱ taa profeta Isaías. Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá Felipe:

―¿Á kátóni̱ ini ní ndí kóni̱ kaa ña̱ káꞌi ní xaa̱n?

31Dá ni̱ kaa ta̱a ñoó:

―¿Ndi kee yuꞌu̱ kandaa̱ inii̱ ña̱ káꞌa̱n tá ko̱ íin taꞌon nakani xíꞌín yuꞌu̱?

Dá ni̱ kaꞌa̱n ra̱ xíꞌín Felipe ña̱ ná kaa ra noo̱ carreta, ta ná kako̱o dáó rá xíꞌín rá. 32Ta káꞌi ra tuti ii̱ Ndios noo̱ káꞌa̱n diꞌa:

Táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndáka ra iin léko kuaꞌa̱n ri̱ no̱ó ta̱a saꞌání ri̱, ki̱ꞌo dión ni̱ kee ra xíꞌín ná.

Táto̱ꞌon ki̱ꞌo tádi̱ iin léko dátá ri̱, ki̱ꞌo dión ni̱ kee na,

chi̱ ni iin tóꞌón to̱ꞌon ko̱ ní káꞌa̱n na̱ chindeé ná mií ná.

33Ta ni̱ kenóo ñaá ta̱a, ta ko̱ íin taꞌon ní kéyíko̱ ndaa̱ saꞌa̱ ná.

Sa̱ꞌá ño̱ó, ¿ndá yoo kuu nakani sa̱ꞌá de̱ꞌe na?

Chi̱ ni̱ saꞌání ñaá ña̱yuu, dá ná o̱ kóo ka̱ na̱ ñayuú yóꞌo.

34Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ta̱a ñoó Felipe, ta kaá ra̱:

―Kee ní ña̱ mani̱ nakani ní xíꞌín yuꞌu̱. ¿Ndá saꞌa̱ ni̱ kaꞌa̱n profeta yóꞌo? ¿Á ni̱ kaꞌa̱n na̱ saꞌa̱ mií ná, o ni̱ kaꞌa̱n na̱ saꞌa̱ iin ka̱ ta̱a?

35Dá ni̱ na̱kani Felipe ndi kóni̱ kaa to̱ꞌon káa noo̱ tuti ii̱ yóꞌo. Xíꞌín sa̱ꞌá to̱ꞌon yóꞌo, dá ni̱ ka̱sáꞌá rá dánaꞌa̱ ra̱ noo̱ rá sa̱ꞌá to̱ꞌon va̱ꞌa Jesús. 36Dá ni̱ saa̱ ra̱ iin xíán noo̱ ñóꞌo ta̱kui̱í noo̱ yáꞌa ra kuaꞌa̱n ra̱ ñoó. Dá ni̱ kaa ta̱a Etiopía ñoó xíꞌín Felipe:

―Yóꞌo ñóꞌo ta̱kui̱í. ¿Á o̱ kúu taꞌon kodo̱ ndúta̱ yuꞌu̱ yóꞌo?

37Dá ni̱ kaa Felipe xíꞌín rá:

―Tá kandeé iní ní Jesús xíꞌín ndinoo ini nío̱ ní, dá kía̱n kuu va.

Dá ni̱ kaa ta̱a ñoó:

―Kándísai ña̱ Jesucristo kúú de̱ꞌe Ndios ―kaá ra̱.

38Dá ni̱ saꞌanda ra̱ choon ña̱ ná ka̱kuíi̱n carreta ñoó. Dá ni̱ noo ndi nduú ra̱ noo̱ ñóꞌo ta̱kui̱í ñoó. Dá ni̱ da̱kódo̱ ndúta̱ ñaá Felipe. 39Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ ka̱nkuei ra no̱ó ta̱kui̱í ñoó, ta kúú ni̱ nda̱ñóꞌó niꞌini va Felipe ni̱ kee Espíritu satoꞌo yo̱ Ndios. Ta kúú ko̱ ní xiní ka̱ ñaá ta̱a ñoó. Ta kádii̱ nda̱ꞌo ini ra̱ kuaꞌa̱n ra̱ íchi̱ ñoó. 40Kúú ni̱ kasa̱ndaá Felipe iin ñoo naní Azoto. Ta ni̱ ya̱ꞌa ra iin rá iin ñoo sá xíka ra kuaꞌa̱n ra̱, ta sá kásto̱ꞌon ra̱ xíꞌín ña̱yuu ñoó sa̱ꞌá to̱ꞌon va̱ꞌa Jesús kuaꞌa̱n ra̱. Dá ni̱ saa̱ ra̱ ñoo naní Cesarea.