Search form

Hechos 8:22

22Kuaꞌán nandikó inóo̱n saꞌa̱ ña̱ kini kéeón xaa̱n. Ta kueí ndaꞌí noo̱ Ndios, dá ndá ndi kuu kuꞌu̱ káꞌano ini na̱ sa̱ꞌá kua̱chi nákani ino̱n xaa̱n.