Search form

Hechos 8:26

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ da̱náꞌa̱ Felipe sa̱ꞌá to̱ꞌon va̱ꞌa Jesús noo̱ iin ta̱a ni̱ kii nación Etiopía

26Tá ni̱ ndiꞌi yóꞌo, dá ni̱ kaꞌa̱n iin ángel ni̱ kii noo̱ satoꞌo yo̱ Ndios xíꞌín Felipe:

―Ndakuii̱n, ta kiꞌin íchi̱ ña̱ kuaꞌa̱n chí sur Jerusalén diꞌa, ña̱ kuaꞌa̱n nda̱ ñoo Gaza. Ta íchi̱ ñoó kía̱n yáꞌa kuaꞌa̱n noo̱ kúú no̱ñoꞌó i̱chí ―kaá na̱.