Search form

Hechos 8:27

27Dá ni̱ nda̱kuíi̱n Felipe. Dá ni̱ kee ra kuaꞌa̱n ra̱. Ta kúú íchi̱ no̱ó kuaꞌa̱n ra̱ ñoó ni̱ na̱kiꞌin táꞌan ra xíꞌín iin ta̱a nación Etiopía. Ta kúú rá iin ta̱a o̱ kúu kandei de̱ꞌe. Ta kúú rá iin ta̱a kéchóon noo̱ iin ñáꞌa̱ naní Candace, ña̱ kúú reina nación Etiopía, chi̱ néꞌe va̱ꞌa ra di̱ꞌóa̱n. Ta ni̱ saꞌa̱n ra̱ ñoo Jerusalén ni̱ sa̱ ndaño̱ꞌo ra Ndios.