Search form

Hechos 8:40

40Kúú ni̱ kasa̱ndaá Felipe iin ñoo naní Azoto. Ta ni̱ ya̱ꞌa ra iin rá iin ñoo sá xíka ra kuaꞌa̱n ra̱, ta sá kásto̱ꞌon ra̱ xíꞌín ña̱yuu ñoó sa̱ꞌá to̱ꞌon va̱ꞌa Jesús kuaꞌa̱n ra̱. Dá ni̱ saa̱ ra̱ ñoo naní Cesarea.