Search form

Hechos 9

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ nduu Saulo kuendá Jesús

1Ta káꞌa̱n ii̱ vá Saulo ña̱ kaꞌání rá na̱ kúú kuendá satoꞌo yo̱ Jesús. Kúú ni̱ saꞌa̱n ra̱ noo̱ nákaa̱ ta̱ duti̱ mií no̱ó. 2Dá ni̱ xika̱ ra̱ ña̱ ki̱ꞌo ra tuti kaneꞌe ra koꞌo̱n ra̱ veꞌe noo̱ nátaka na̱ Israel ndéi ñoo Damasco, ta tuti ñoó káꞌa̱n ña̱ kómí rá choon tiin ra ta̱a xíꞌín ñáꞌa̱ ndíko̱ íchi̱ Jesús koꞌo̱n na̱ veꞌe ka̱a ñoo Jerusalén.

3Dá ni̱ kee ra kuaꞌa̱n ra̱ ñoo Damasco ñoó. Tído tá ni̱ kasa̱ndaá yati ra ñoo ñoó, kúú iin kuití vá ni̱ na̱yeꞌe̱ ndaa no̱ó kuaꞌa̱n ra̱ ni̱ kee iin ñóꞌo̱ ni̱ kii induú. 4Ta kúú ni̱ ka̱nkao va ra no̱ñóꞌo̱. Dá ni̱ sei̱do̱ꞌo ra tái̱ ni̱ kaꞌa̱n iin ña̱yuu:

―Saulo, Saulo. ¿Ndiva̱ꞌa xíonoo yoꞌó kéndava̱ꞌón xíꞌín yuꞌu̱?

5Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá rá:

―¿Ndá yoo kúú mií ní, tatá?

Dá ni̱ kaa na̱:

―Yuꞌu̱ kúú Jesús, na̱ xíonoo yoꞌó kéndava̱ꞌa xíꞌón. Tído kéeón xíꞌín miíón táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée iin che̱e tá chísáꞌá rí dini̱ karochá, ta dárꞌuꞌu̱ ri̱ mií rí.

6Ta kúú nda̱ ndéi̱ ni̱no oon va Saulo chi̱ ni̱ yu̱ꞌú ra̱, dá kaá ra̱:

―¿Ndí ki̱án keei kóni̱ ní, tatá?

Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ndakuii̱n ndichi, ta kuaꞌán ku̱ꞌu ñoo káꞌano káa, dá káa ná kasto̱ꞌon na xíꞌón ndí ki̱án kánian keeón ―kaá na̱.

7Ta ta̱a kuaꞌa̱n xíꞌín Saulo ñoó, kúú ni̱ naá vá iní ra̱ ndíta ra, chi̱ ni̱ sei̱do̱ꞌo taꞌani ra ni̱ kaꞌa̱n iin ña̱yuu, tído ko̱ íin taꞌon ní xiní ra̱. 8Dá ni̱ nda̱kuíi̱n ndichi Saulo. Tído tá ni̱ kaꞌán rá kande̱ꞌé rá, ko̱ ní kúu ka̱, chi̱ ni̱ kukuaa va ra. Dá ni̱ na̱tiin ndaa ñaá ta̱a kuaꞌa̱n xíꞌín rá ñoó, dá ndáka ñaá rá ni̱ saa̱ ra̱ ñoo Damasco. 9Ta ñoó ni̱ sa̱ io ra̱ oni̱ kuu̱. Ta ko̱ túu noo̱ rá, ta ko̱ ní sásáꞌan ra, ta ko̱ ní xíꞌi ra ta̱kui̱í.

10Ta ñoo Damasco ñoó ió iin ta̱a kúú kuendá Jesús naní Ananías. Ta ni̱ naꞌa̱ noo̱ satoꞌo yo̱ Jesús noo̱ ná, ta ni̱ kaa na̱ xíꞌín ná:

―¡Ananías!

Dá ni̱ kaa Ananías:

―Yóꞌo nákaa̱i̱, tatá.

11Dá ni̱ kaa satoꞌo yo̱ Jesús:

―Ndakuii̱n ndichi, ta kuaꞌán kíi̱ keí naní keí Ndaa̱. Tá ni̱ saa̱o̱n veꞌe iin ta̱a naní Judas, dá ndato̱ꞌón saꞌa̱ iin ta̱a ni̱ kaki ñoo Tarso naní Saulo, chi̱ ñoó ió ra̱ káꞌa̱n ra̱ xíꞌíín. 12Chi̱ ni̱ xi̱ꞌoi ña̱ ni̱ xini ra̱ iin ta̱a naní Ananías, ta ku̱ꞌu ra chinóo ra ndáꞌa̱ rá dini̱ rá, dá ná natu̱u tuku noo̱ rá.

13Dá ni̱ kaa Ananías:

―Tatá, kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu nákani xíꞌín yuꞌu̱ sa̱ꞌá ta̱a ñoó, ña̱ xíonoo ra kéndava̱ꞌa ra xíꞌín ña̱yuu mií ní ndéi ñoo Jerusalén. 14Ta viti ni̱ ka̱sáa̱ ra̱ ñoo yóꞌo. Ta néꞌe ra choon ni̱ xi̱ꞌo ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ ña̱ tiin ra ndidaá kúú ña̱yuu nákoni ña̱ kúú ní satoꞌo na̱ koꞌo̱n na̱ veꞌe ka̱a.

15Dá ni̱ kaa satoꞌo yo̱ Jesús:

―Kuaꞌán, chi̱ mií vá yuꞌu̱ ni̱ ka̱xi ta̱a ñoó ña̱ kaneꞌe ra to̱ꞌin dánaꞌa̱ ra̱ no̱ó ña̱yuu ko̱ kúú na̱ Israel, xíꞌín noo̱ rey, xíꞌín no̱ó na̱ Israel. 16Ta koꞌi̱n dánaꞌi̱ noo̱ rá ña̱ kánian ndoꞌo naní nío̱ rá saꞌa̱ yúꞌu̱ ―kaá na̱.

17Dá ni̱ kee Ananías kuaꞌa̱n na̱. Dá ni̱ saa̱ na̱ veꞌe noo̱ ió Saulo, kúú ni̱ ku̱ꞌu na ni̱ chi̱nóo na ndáꞌa̱ ná dini̱ rá. Dá ni̱ kaa na̱:

―Ñani Saulo, mií satoꞌo yo̱ Jesús, na̱ ni̱ naꞌa̱ noo̱ noo̱ yo̱ꞌó íchi̱ no̱ó ve̱iín yóꞌo, no̱ón kúú na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii, dá natu̱u noo̱o̱n, ta nakutón xíꞌín Espíritu ii̱ Ndios ―kaá na̱.

18Ta kúú vitíꞌón diꞌa va ni̱ kue̱i ña̱ ndáa táto̱ꞌon ndáa taꞌi̱ ti̱yaká nduchí nóó Saulo. Ta kúú ni̱ na̱tu̱u noo̱ rá. Dá ví ni̱ nda̱kuíi̱n ndichi ra̱. Dá ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ sodo̱ ndúta̱ rá. 19Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ sa̱sáꞌan ra, kúú ni̱ na̱níꞌi̱ ndée̱ vá rá. Ta ni̱ sa̱ io ra̱ dao kuu̱ xíꞌín na̱ kúú kuendá Jesús ndéi ñoo Damasco ñoó.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ dánaꞌa̱ Saulo to̱ꞌon va̱ꞌa Jesús ñoo Damasco

20Ta ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ ka̱sáꞌá Saulo dánaꞌa̱ na̱ saꞌa̱ Cristo Jesús ini veꞌe noo̱ nátaka na̱ Israel ndéi ñoo ñoó, chi̱ kaá na̱ ña̱ Jesús kúú de̱ꞌe Ndios. 21Ta kúú ni̱ ka̱sáꞌá naá vá iní ndidaá kúú ña̱yuu seídóꞌo na ña̱ dánaꞌa̱ Saulo, ta kaá na̱:

―¿Á o̱ du̱ú ta̱a káa kúú ra̱ kéndava̱ꞌa xíꞌín na̱ kúú kuendá Jesús ndéi ñoo Jerusalén? Ta, ¿á o̱ du̱ú ra̱ káa taꞌani kúú ta̱a ni̱ ka̱sáa̱ yóꞌo tiin ra na̱ kúú kuendá Jesús, ta kandaka ñaá rá koꞌo̱n ra̱ naki̱ꞌo ra noo̱ ndáꞌa̱ ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱? ―kaá na̱.

22Tído víꞌí ka̱ ví ni̱ ndu̱ndeé iní Saulo dánaꞌa̱ na̱ saꞌa̱ Jesús, ta ko̱ níꞌi̱ ta̱ Israel ndéi ñoo Damasco ndí ki̱án kaꞌa̱n ra̱ xíꞌín Saulo, dá chi̱ ni̱ xi̱ꞌo na ña̱ ni̱ ka̱ndaa̱ ini ra̱ ña̱ miía̱n ndaa̱ ndisa Jesús kúú Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá.

23Kúú sa̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo kuu̱ ni̱ ya̱ꞌa, dá ni̱ ka̱ndo̱o ta̱a Israel ña̱ kaꞌání rá Saulo. 24Tído ni̱ niꞌi̱ tóꞌon na sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ka̱ndo̱o ra kee ra. Ta nduú ñoó ndéi ra ndáti ra keta na yéꞌé noo̱ ko̱nduꞌu na̱ ñoo Damasco, dá kaꞌání ñaá rá, káꞌán rá. 25Sa̱ꞌá ño̱ó tá ni̱ kuaá, dá ni̱ da̱nóo na̱ kúú kuendá Jesús Saulo ini iin ti̱yika̱ káꞌano sata̱ náo̱ ndadí ñoo ñoó. Dá ni̱ kee na kuaꞌa̱n na̱.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ saa̱ Saulo ñoo Jerusalén

26Dá tá ni̱ saa̱ Saulo ñoo Jerusalén, dá ni̱ kaꞌán ná nakiꞌin táꞌan na xíꞌín na̱ kúú kuendá Jesús ndéi ñoó. Tído ndidaá vá ná yuꞌú xiní ñaá, chi̱ ko̱ kándía na ña̱ miía̱n ndaa̱ ni̱ nduu Saulo kuendá Jesús. 27Dá ni̱ kee Bernabé ndáka ñaá ná kuaꞌa̱n na̱ noo̱ ndéi na̱ kúú apóstol. Dá ni̱ na̱kani na ña̱ ni̱ xini Saulo satoꞌo yo̱ Jesús íchi̱ kuaꞌa̱n ñoo Damasco. Ta ni̱ na̱kani taꞌani na ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Jesús xíꞌín ná íchi̱ ñoó. Ta ni̱ ka̱sto̱ꞌon taꞌani na xíꞌín ña̱yuu ñoó ña̱ ko̱ ní yu̱ꞌú taꞌon Saulo dánaꞌa̱ na̱ saꞌa̱ Jesús no̱ó ña̱yuu ndéi ñoo Damasco ñoó. 28Dá ni̱ ka̱ndo̱o Saulo ni̱ sa̱ io na̱ xíꞌín apóstol ñoo Jerusalén. Ta sa̱ xi̱onoo na xíꞌín ná. 29Ta ko̱ yu̱ꞌú taꞌon Saulo kanoo na kasto̱ꞌon na xíꞌín ña̱yuu saꞌa̱ satoꞌo yo̱ Jesús. Ta dándichi̱ táꞌan na xíꞌín ta̱ Israel káꞌa̱n yúꞌu̱ griego. Tído kaꞌání vá ñaá rá kóni̱ ra̱. 30Dá tá ni̱ ka̱tóni̱ ini dao ka̱ na̱ kúú kuendá Jesús ña̱ ki̱ꞌo dión kóni̱ ra̱ kee ra, dá ni̱ kee na ndáka na Saulo kuaꞌa̱n na̱ nda̱ ñoo Cesarea. Ta ñoó ni̱ ta̱ndaꞌá ñaá ná kuaꞌa̱n nóꞌo̱ ná ñoo Tarso.

31Ta kúú ndéi va̱ꞌa va ndidaá na̱ kúú kuendá Jesús ndéi iin níí kúú kuendá Judea, xíꞌín Galilea, xíꞌín Samaria. Ta sáꞌano cháá ka̱ na̱ kuaꞌa̱n na̱ xíꞌín to̱ꞌon Ndios. Ta yuꞌú nío̱ ná satoꞌo yo̱ Ndios. Ta ni̱ ndu̱kuaꞌa̱ ná, ta ni̱ sisa cháá ka̱ na̱ xíꞌín ña̱ kándísa na kée Espíritu ii̱ Ndios.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa iin ta̱a naní Eneas

32Ta noo̱ xíonoo Pedro xíto niꞌini na ndidaá na̱ kúú ña̱yuu Ndios ndéi iin rá iin ñoo, ta kúú ñoó ni̱ kasa̱ndaá na̱ noo̱ ndéi na̱ kúú kuendá Jesús ñoo naní Lida. 33Ta ñoó ni̱ na̱níꞌi̱ ná iin ta̱a naní Eneas. Ta sa̱ io ona̱ va kuia̱ kánduꞌu̱ rá noo̱ xíto, chi̱ ni̱ na̱tií saꞌa̱ rá. 34Dá ni̱ kaa Pedro xíꞌín rá:

―Eneas, Jesucristo kúú na̱ nduva̱ꞌa yoꞌó. Ndakuii̱n ndichi, ta natuú xi̱to̱n.

Ta kúú ni̱ na̱kuíi̱n ndichi ra̱. 35Tá ni̱ xini ña̱yuu ndéi ñoo Lida ñoó xíꞌín ñoo naní Sarón ña̱ ni̱ ndu̱va̱ꞌa ta̱ kúꞌu̱ ñoó, kúú ni̱ nduu taꞌani na kuendá satoꞌo yo̱ Jesús.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ na̱taki iin ñáꞌa̱ naní Dorcas

36Ta ñoo naní Jope ió iin ñáꞌa̱ kúú kuendá Jesús naní Tabita. Ta xíꞌín to̱ꞌon griego naníán Dorcas. Ta kúú kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱ va̱ꞌa sa̱ keeán, chi̱ sa̱ chi̱ndeéán ña̱yuu kúndaꞌí. 37Ta tein kuu̱ dáá ñóó ni̱ ka̱sáꞌá kúꞌa̱n. Ta kúú ni̱ xiꞌi̱ vaan. Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ na̱kata na ñíi̱a̱n, dá ni̱ chi̱ndúꞌu̱ ñaá ná ini veꞌe kúú uu̱ kánóo ni̱no.

38Ta yati néꞌe táꞌan ñoo Jope ñoó xíꞌín ñoo Lida. Kúú ni̱ ka̱ndaa̱ ini na̱ kúú kuendá Jesús ndéi ñoo Jope ña̱ ió Pedro ñoo Lida. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ta̱ndaꞌá ná uu̱ ta̱a kuaꞌa̱n ra̱ kuaka ñaá rá. Tá ni̱ saa̱ ra̱ noo̱ ió na̱, dá ni̱ seí ndaꞌí ra̱ noo̱ ná, ta kaá ra̱:

―¿Á koꞌo̱n ní xíꞌín nduꞌu̱ vitíꞌón ní? ―kaá ra̱.

39Dá ni̱ kee Pedro kuaꞌa̱n na̱ xíꞌín rá. Dá tá ni̱ saa̱ na̱ ñoo Jope, dá ni̱ kee ña̱yuu ñoó ndáka ñaá ná kuaꞌa̱n na̱ veꞌe noo̱ kánduꞌu̱ ndi̱i naní Dorcas ñoó. Ta kúú kua̱ꞌá nda̱ꞌo na̱ kuáa̱n ni̱ kao̱ noo sata̱ Pedro, ta ndéíꞌi̱ na̱ ndéi na sa̱ꞌá ndi̱i ñoó. Ta dánaꞌa̱ na̱ dáꞌo̱n xíꞌín doꞌo̱no̱ ni̱ sa̱ ka̱va̱ꞌaán tá ni̱ sa̱ takia̱n noo̱ Pedro.

40Dá ni̱ taó ndíꞌi Pedro ndidaá kúú ña̱yuu ndéi ini veꞌe ñoó. Dá ví ni̱ sa̱ kuíi̱n xi̱tí ná, ta ni̱ kaꞌa̱n na̱ xíꞌín Ndios. Dá ni̱ sa̱ nde̱ꞌé ná noo̱ kánduꞌu̱ ndi̱i ñoó. Dá ni̱ kaa na̱:

―Tabita, ndako̱o ―kaá na̱.

Ta kúú ni̱ na̱nde̱ꞌé váán. Dá tá ni̱ xinia̱n Pedro, kúú ni̱ nda̱ko̱oán ióa̱n. 41Dá ni̱ tiin Pedro ndáꞌa̱n. Dá ni̱ na̱chi̱kani ndichi ñaá ná. Dá ni̱ na̱kana na ndidaá na̱ kúú ña̱yuu Ndios xíꞌín na̱ kuáa̱n ñoó ini veꞌe ñoó. Dá ni̱ chi̱kani takí ñaá ná noo̱ ná. 42Dá tá ni̱ ka̱ndaa̱ ini ña̱yuu ndéi ñoo Jope ñoó ña̱ ni̱ na̱takia̱n, kúú kua̱ꞌá nda̱ꞌo na ni̱ ka̱ndísa satoꞌo yo̱ Jesús. 43Ta kúú kua̱ꞌá ka̱ va kuu̱ ni̱ ka̱ndo̱o Pedro ñoo Jope ni̱ sa̱ io na̱ veꞌe iin ta̱a sa̱ ndu̱vii ñíi̱ kíti̱ naní Simón.