Search form

Hechos 9:15

15Dá ni̱ kaa satoꞌo yo̱ Jesús:

―Kuaꞌán, chi̱ mií vá yuꞌu̱ ni̱ ka̱xi ta̱a ñoó ña̱ kaneꞌe ra to̱ꞌin dánaꞌa̱ ra̱ no̱ó ña̱yuu ko̱ kúú na̱ Israel, xíꞌín noo̱ rey, xíꞌín no̱ó na̱ Israel.