Search form

Hechos 9:17

17Dá ni̱ kee Ananías kuaꞌa̱n na̱. Dá ni̱ saa̱ na̱ veꞌe noo̱ ió Saulo, kúú ni̱ ku̱ꞌu na ni̱ chi̱nóo na ndáꞌa̱ ná dini̱ rá. Dá ni̱ kaa na̱:

―Ñani Saulo, mií satoꞌo yo̱ Jesús, na̱ ni̱ naꞌa̱ noo̱ noo̱ yo̱ꞌó íchi̱ no̱ó ve̱iín yóꞌo, no̱ón kúú na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii, dá natu̱u noo̱o̱n, ta nakutón xíꞌín Espíritu ii̱ Ndios ―kaá na̱.