Search form

Hechos 9:2

2Dá ni̱ xika̱ ra̱ ña̱ ki̱ꞌo ra tuti kaneꞌe ra koꞌo̱n ra̱ veꞌe noo̱ nátaka na̱ Israel ndéi ñoo Damasco, ta tuti ñoó káꞌa̱n ña̱ kómí rá choon tiin ra ta̱a xíꞌín ñáꞌa̱ ndíko̱ íchi̱ Jesús koꞌo̱n na̱ veꞌe ka̱a ñoo Jerusalén.