Search form

Hechos 9:31

31Ta kúú ndéi va̱ꞌa va ndidaá na̱ kúú kuendá Jesús ndéi iin níí kúú kuendá Judea, xíꞌín Galilea, xíꞌín Samaria. Ta sáꞌano cháá ka̱ na̱ kuaꞌa̱n na̱ xíꞌín to̱ꞌon Ndios. Ta yuꞌú nío̱ ná satoꞌo yo̱ Ndios. Ta ni̱ ndu̱kuaꞌa̱ ná, ta ni̱ sisa cháá ka̱ na̱ xíꞌín ña̱ kándísa na kée Espíritu ii̱ Ndios.