Search form

Hechos 9:38

38Ta yati néꞌe táꞌan ñoo Jope ñoó xíꞌín ñoo Lida. Kúú ni̱ ka̱ndaa̱ ini na̱ kúú kuendá Jesús ndéi ñoo Jope ña̱ ió Pedro ñoo Lida. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ta̱ndaꞌá ná uu̱ ta̱a kuaꞌa̱n ra̱ kuaka ñaá rá. Tá ni̱ saa̱ ra̱ noo̱ ió na̱, dá ni̱ seí ndaꞌí ra̱ noo̱ ná, ta kaá ra̱:

―¿Á koꞌo̱n ní xíꞌín nduꞌu̱ vitíꞌón ní? ―kaá ra̱.