Search form

San Juan 1:12

12Tído ndi ndáa mií vá na̱ ni̱ na̱tiin va̱ꞌa ñaá, ta ni̱ ka̱ndísa ñaá ná, no̱ón kúú na̱ ni̱ ni̱ꞌi ña̱ kakuu na de̱ꞌe Ndios ni̱ kee na.